6255 3030 post@norskvann.no

Sikker håndtering av overvann i byggesakene

22. mai, 2020 | Byggesaker, Høringsuttalelser, Overvann

Norsk Vann er enig i de fleste forslagene til endringer i plan- og bygningsloven, men ber om enkelte justeringer. Vi mener definisjonen av overvann hører bedre hjemme i plan- og bygningsloven enn i forurensningsloven og ber derfor om at den tas inn der, siden overvann, så langt mulig, skal håndteres på overflaten uten forurensning. 

Vi anbefaler at det kommer tydeligere frem at forsvarlig avrenning alltid skal sikres, siden større nedbørhendelser ikke kan håndteres gjennom tiltak på egen eiendom. Direktoratets forslag til sikkerhetsklasser for skader fra overvann  i TEK17 §§ 7-2 og 15-8, vil bli krevende å oppfylle. Det er stor usikkerhet rundt fremskrivning av nedbørhendelser og hvilken påvirkning tidligere nedbør og snøsmelting har for avrenningen gjennom store felt. Norsk Vann anbefaler derfor at direktoratet halverer kravene til sikkerhetsnivå i § 7-2, eventuelt tillagt et klimapåslag. Usikkerheten om hvilken risiko et tiltak vil skape er enda større for nedstrøms bebyggelse enn risikoen for skade på bygningen som vurderes satt opp. Nedstrøms bebyggelse kan være langt unna der tiltaket skal gjennomføres. Tiltakshaver må derfor ta hensyn til hvilken vei vannet vil renne i store områder, herunder hvilken betydning økt avrenning vil ha for kapasiteten i etablerte overvannsanlegg. I tillegg kan det være nødvendig å vurdere hvor utsatt de enkelte bygningene er for skade. Norsk Vann anbefaler at kravet til sikkerhet for nedbør med 200 års gjentaksintervall i § 15-8 erstattes med et krav om grundige risikovurderinger for nedstrøms bebyggelse.

Norsk Vann ber departementet og direktoratet vurdere om de bør fastsette særskilte krav til drift og vedlikehold av private overvannsanlegg.

Vi synes det er beklagelig at verken ansvar for skade eller finansiering av overvannstiltak er omtalt i høringsnotatene, siden disse avklaringene er viktige forutsetninger for at de øvrige bestemmelsene skal kunne tas i bruk.

Les hele Norsk Vanns høringsuttalelse til Direktoratet for byggkvalitet her.

Les hele Norsk Vanns høringsuttalelse til Kommunal-og moderniseringsdepartementet her. 

Høringsfristen er 2. juni. Vi håper at Norsk Vann sine høringsuttalelser kan være nyttige når kommunene skal skrive sine egne uttalelser.

Relaterte nyhetssaker

Har din kommune problemer med fremmedvann?

Har din kommune problemer med fremmedvann?

Da vil vi gjerne ha deg med i vår nettverksgruppe!   Norsk Vann opprettet høsten 2019 fire nettverksgrupper for avløpsrensing. I arbeidsgruppen for fremmedvann møtes deltakere fra ulike kommuner for deling av erfaring og diskusjoner relatert til...

les mer
Overvann — fra utfordring til ressurs

Overvann — fra utfordring til ressurs

Norsk Vann har deltatt i en kampanje i regi av Media Planet om bærekraftige byutvikling. Her kan du lese direktør Thomas Breens innlegg om overvann — fra utfordring til ressurs. Regn- og smeltevann som renner av på overflaten kalles overvann. I byer og tettsteder har...

les mer
Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer