6255 3030 post@norskvann.no

Prisregulering i løpende kontrakter

8. apr, 2022 | Jus, Sikkerhet og beredskap

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet. 

Avtaler inngått etter en offentlig anskaffelse med konkurranse, gir vanligvis rom for en prisøkning på 10 % for vare- og tjenestekjøp og 15% for bygg- og anleggskontrakter, sett mot opprinnelige kontraktsverdi, jfr. anskaffelsesforskriften 28-1, forutsatt at terskelverdien gitt i § 5-3 ikke overskrides. Pandemi og krig har ført til at dagens prisvekst er langt høyere. Hovedregelen i anskaffelsesregelverket tilsier at en da må utlyse ny konkurranse og inngå ny kontrakt før prisen kan heves. 

Relatert: Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

Tryggest å beholde inngåtte avtaler

I dagens usikre situasjon er det imidlertid ikke ønskelig med nye omfattende anskaffelsesprosesser. Innkjøp på spot-marked, eller andre typer kortsiktige avtaler, kan i denne situasjonen medføre en unødvendig risiko knyttet til leveransesikkerhet. For alle parter vil det derfor være ønskelig å beholde allerede inngåtte kontrakter. 

Norsk Vann har derfor vært i kontakt med DFØ for å få råd om hvilke muligheter kommunene har til å fravike løpende kontrakter når det gjelder pris, gitt at kontraktene ikke direkte inneholder bestemmelser om reguleringer ut over KPI. 

DFØ viser i sitt svar til muligheten for å hjemle en prisjustering i FOA § 28-1(1)(d) om «endringer som er nødvendige som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse». En slik eventuell endring av kontrakt kan ikke medføre en prisøkning som overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien. DFØ mener videre at situasjonen som nå har oppstått antakelig ikke vil gi grunnlag for en varig prisjustering. Oppdragsgiver må videre kreve en grundig dokumentasjon av leverandørens økte kostnader til ytelser som inngår i leveransen. 

Her vises det også til Nærings- og fiskeridepartementets veileder, punkt 40.2.4 Endringer som følge av omstendigheter som oppdragsgiveren ikke kunne forutse. Merk siste avsnitt om kunngjøringsplikt. 

Veileder

DFØ viser videre til sin Veiledning om offentlige anskaffelser og korona-pandemien, som viser hva som er tillatt av endringer i eksisterende kontrakter og hva som er anbefalt ved etablering av nye kontrakter i en slik unormal situasjon. 

Se også DFØs sider om «Anskaffelser i kriser»

Relaterte nyhetssaker

Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

Hvilke organisatoriske og politiske forhold hadde betydning for, og ledet frem til Askøy-hendelsen? Hva er de viktigste lærdommene fra hendelsen for ledere i bransjen og politikere? Norsk Vann inviterte, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal...

les mer
Vann- og avløpsjus er i gang!

Vann- og avløpsjus er i gang!

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann. Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som...

les mer
Du kan da ikke gå glipp av dette?

Du kan da ikke gå glipp av dette?

Fredag 19. november går påmeldingsfristen for konferansen Vann- og avløpsjus 2021 ut. Her er det mange godbiter for oss som liker å være oppdatert på det aller siste «need-to-know» og «nice-to-know» innen vann- og avløpsjussen. Du kan velge om du vil treffe kollegaer...

les mer