6255 3030 post@norskvann.no

Prisregulering i løpende kontrakter

18. okt, 2022 | Jus, Sikkerhet og beredskap

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet. 

(Artikkelen er en oppdatert versjon av artikkel publisert i april i år)

Avtaler inngått etter en offentlig anskaffelse med konkurranse, gir vanligvis rom for en prisøkning på 10 % for vare- og tjenestekjøp og 15% for bygg- og anleggskontrakter, sett mot opprinnelige kontraktsverdi, jfr. anskaffelsesforskriften 28-1, forutsatt at terskelverdien gitt i § 5-3 ikke overskrides. Pandemi og krig har ført til at dagens prisvekst er langt høyere. Hovedregelen i anskaffelsesregelverket tilsier at en da må utlyse ny konkurranse og inngå ny kontrakt før prisen kan heves. Det er ikke ønskelig og hensiktsmessig i den kritiske situasjonen vi har i dagens leverandørmarked. 

Relatert: Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

Tryggest å beholde inngåtte avtaler

I dagens usikre situasjon er det imidlertid ikke ønskelig med nye omfattende anskaffelsesprosesser. Innkjøp på spot-marked, eller andre typer kortsiktige avtaler, kan i denne situasjonen medføre en unødvendig risiko knyttet til leveransesikkerhet. For alle parter vil det derfor være ønskelig å beholde allerede inngåtte kontrakter. 

Norsk Vann har derfor vært i kontakt med DFØ for å få råd om hvilke muligheter kommunene har til å fravike løpende kontrakter når det gjelder pris, gitt at kontraktene ikke direkte inneholder bestemmelser om reguleringer ut over KPI. 

DFØ viser i sitt svar til muligheten for å hjemle en prisjustering i FOA § 28-1(1)(d) om «endringer som er nødvendige som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse». En slik eventuell endring av kontrakt kan ikke medføre en prisøkning som overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for enkeltendringer. Flere endringer etter hverandre kan medføre en prisøkning som overstiger 50 prosent.

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets veileder, punkt 40.2.4 Endringer som følge av omstendigheter som oppdragsgiveren ikke kunne forutse;

«På samme måte som for tilleggsleveranser i første ledd bokstav c, gjelder det et krav om at den enkelte endringen ikke skal medføre en prisøkning som overstiger 50 %. Flere endringer etter hverandre kan dermed til sammen medføre en prisøkning som overstiger 50% uten at det er i strid med bestemmelsen. Også her gjelder det et krav om at endringer ikke må gjøres i den hensikt å omgå regelverket. På samme måte skal den verdimessige økningen, dersom kontrakten inneholder en prisklausul, beregnes med utgangspunkt i den justerte prisen og ikke i den opprinnelige verdien på tidspunktet for kontraktsignering.»

DFØ mener videre at situasjonen som nå har oppstått antakelig ikke vil gi grunnlag for en varig prisjustering. Oppdragsgiver må videre kreve en hensiktsmessig dokumentasjon av leverandørens økte kostnader til ytelser som inngår i leveransen. Merk også siste avsnitt 40.2.4 om kunngjøringsplikt. 

Veileder

DFØ viser videre til sin Veiledning om offentlige anskaffelser og korona-pandemien, som viser hva som er tillatt av endringer i eksisterende kontrakter og hva som er anbefalt ved etablering av nye kontrakter i en slik unormal situasjon. 

Se også DFØs sider om «Anskaffelser i kriser»

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus nærmer seg, og tid for to dager med faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær på Gardermoen. Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 27. – 28. november. Juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk Vann og juridisk rådgiver Ann-Janette...

les mer
Norsk Vanns justilbud høsten 2023

Norsk Vanns justilbud høsten 2023

I forbindelse med at en av våre jurister går over i ny jobb, vil Norsk Vann ha begrenset svarkapasitet innen juridisk veiledning i en periode fremover. Husk at på va-jus.no finner du veiledning og svar på ulike spørsmål, i form av rettskilder, tematisk utdyping av...

les mer
Vi søker juridisk rådgiver

Vi søker juridisk rådgiver

Norsk Vann søker etter juridisk rådgiver som kan ivareta og utvikle vårt juridiske medlemstilbud og bidra til at det utvikles hensiktsmessige rammebetingelser for vannbransjen. Vi er en offensiv gjeng som brenner for faget og vår visjon "Rent vann – vår fremtid". Vi...

les mer