6255 3030 post@norskvann.no

Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

23. mar, 2022 | Avløp, Sikkerhet og beredskap, Vann, Vannbehandling

I nåværende situasjon er det ikke mangel på kjemikalier og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Et urolig verdensmarked gir allikevel grunn til å være oppmerksom på langsiktighet i avtaler med leverandører og sikre mest mulig forutsigbarhet i leveransene.

Leveringssituasjonen av kjemikalier preges av et urolig verdensmarked. Uroen har sitt utspring i flere sammenfallende hendelser, som koronapandemien, mulige handelsrestriksjoner, logistikk-utfordringer og økte fraktkostnader m.v. Den siste utviklingen med konflikten i Ukraina har forsterket dette ytterligere. Denne situasjonen kan i perioder skape utfordringer for tilgangen til råvarer og andre kjemikalier som benyttes i produksjonen av kjemikalier for vann- og avløpsbransjen.

I nåværende situasjon er det ikke slik mangel og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Leverandørene påpeker imidlertid at det finnes potensiell risiko for force majeure på enkelt produkter, noe som allerede er registrert. Utviklingen videre er per dags dato noe uoversiktlig. Tett kontakt med egne leverandører blir derfor viktig. Ved spørsmål knyttet til levering, ta kontakt med dine leverandører og få en vurdering av situasjonen.

Anbefalinger

Dagens marked er under press, noe som medfører økte kostnader, vanskeligere tilgang på råvarer og mindre volum lagret vare tilgjengelig for ulike typer kjemikalier. Innkjøp av større volum kjemikalier på kort varsel utenom inngåtte avtaler, eller inngåelse av svært kortsiktige avtaler, kan medføre unødvendig usikkerhet i leveransene. En leverandør har sendt ut varsel om bruk av «Hardship Clause» i kommende kontrakter. Det gir leverandøren mulighet til å kreve reforhandling av avtalene hvis produksjonskostnader øker kraftig og utover det som var forventet ved inngåelse av avtalen, slik at det er urimelig å forvente at leverandøren skal levere i henhold til vilkårene i avtalen.

Ut fra dette gis følgende anbefalinger;

  1. Avtaler må ha langsiktighet. Innkjøp på spot-marked eller andre typer kortsiktige avtaler kan medføre en unødvendig risiko knyttet til leveransesikkerhet.
  2. Bestillinger av kjemikalier må legges inn i god tid og tilstrekkelig langt frem i tid.
  3. Indekser som regulerer pris i avtaler der hvor indeksene ikke gjenspeiler prisøkning, må kunne fravikes midlertidig. Alle ledd i produksjonen av kjemikalier har opplevd stor prisøkning (råvarer, energikostnader, fraktkostnader m.v.). Det må vises forståelse for at dette setter inngåtte avtaler midlertidig under press. Det er ikke ønskelig at lite fleksibilitet i dialogen om inngåtte avtaler medfører oppsigelse av avtaler eller liknende, som igjen medfører at leveringssikkerheten blir redusert. I dagens marked kan det være krevende å inngå nye avtaler. Dokumenterte økte utgifter må legges til grunn for dialogen omkring inngåtte avtaler.

Relatert: Prisregulering i løpende kontrakter

Norsk Vann har løpende dialog med norske myndigheter ved Mattilsynet, Miljødirektoratet og DSB, og norske leverandører. Mattilsynet koordinerer dette arbeidet. Leverandørene er representert ved sin forening FLNV. Videre er det samtaler med enkeltleverandører ved behov.

Prioriteringer

Ved mangel på kjemikalier er det en felles forståelse mellom myndigheter, leverandører og bransje for hvordan leveransene skal prioriteres. De mest samfunnskritiske funksjonene vil prioriteres først. Vannbehandling prioriteres før avløpsrensing. Større avløpsrenseanlegg med utslipp til vannkilder som også benyttes til råvann for drikkevann, vil deretter prioriteres. Så følger anlegg med utslipp til sårbare resipienter. En mer detaljert liste er utarbeidet, men dette er de overordnede føringene som legges til grunn. Denne forståelsen ble etablert våren 2020 som en del av beredskapsarbeidet knyttet til håndtering av koronapandemien. Utfra dette er vil det være avløpsrenseanleggene som kan bli berørt ved en mangel på kjemikalier.

Relaterte nyhetssaker

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer
Nettverksgrupper i Norsk Vann

Nettverksgrupper i Norsk Vann

Norsk Vann ønsker å fortsette med nettverksgrupper innen avløp. Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige anleggene/kommunene som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av...

les mer
Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt fram KOSTRA-tallene for 2021 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen kommer 13. oktober. Rent drikkevann 83,3 prosent, eller nesten 4,6 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning i Norge. Det...

les mer