6255 3030 post@norskvann.no

Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

23. mar, 2022 | Avløp, Sikkerhet og beredskap, Vann, Vannbehandling

I nåværende situasjon er det ikke mangel på kjemikalier og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Et urolig verdensmarked gir allikevel grunn til å være oppmerksom på langsiktighet i avtaler med leverandører og sikre mest mulig forutsigbarhet i leveransene.

Leveringssituasjonen av kjemikalier preges av et urolig verdensmarked. Uroen har sitt utspring i flere sammenfallende hendelser, som koronapandemien, mulige handelsrestriksjoner, logistikk-utfordringer og økte fraktkostnader m.v. Den siste utviklingen med konflikten i Ukraina har forsterket dette ytterligere. Denne situasjonen kan i perioder skape utfordringer for tilgangen til råvarer og andre kjemikalier som benyttes i produksjonen av kjemikalier for vann- og avløpsbransjen.

I nåværende situasjon er det ikke slik mangel og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Leverandørene påpeker imidlertid at det finnes potensiell risiko for force majeure på enkelt produkter, noe som allerede er registrert. Utviklingen videre er per dags dato noe uoversiktlig. Tett kontakt med egne leverandører blir derfor viktig. Ved spørsmål knyttet til levering, ta kontakt med dine leverandører og få en vurdering av situasjonen.

Anbefalinger

Dagens marked er under press, noe som medfører økte kostnader, vanskeligere tilgang på råvarer og mindre volum lagret vare tilgjengelig for ulike typer kjemikalier. Innkjøp av større volum kjemikalier på kort varsel utenom inngåtte avtaler, eller inngåelse av svært kortsiktige avtaler, kan medføre unødvendig usikkerhet i leveransene. En leverandør har sendt ut varsel om bruk av «Hardship Clause» i kommende kontrakter. Det gir leverandøren mulighet til å kreve reforhandling av avtalene hvis produksjonskostnader øker kraftig og utover det som var forventet ved inngåelse av avtalen, slik at det er urimelig å forvente at leverandøren skal levere i henhold til vilkårene i avtalen.

Ut fra dette gis følgende anbefalinger;

  1. Avtaler må ha langsiktighet. Innkjøp på spot-marked eller andre typer kortsiktige avtaler kan medføre en unødvendig risiko knyttet til leveransesikkerhet.
  2. Bestillinger av kjemikalier må legges inn i god tid og tilstrekkelig langt frem i tid.
  3. Indekser som regulerer pris i avtaler der hvor indeksene ikke gjenspeiler prisøkning, må kunne fravikes midlertidig. Alle ledd i produksjonen av kjemikalier har opplevd stor prisøkning (råvarer, energikostnader, fraktkostnader m.v.). Det må vises forståelse for at dette setter inngåtte avtaler midlertidig under press. Det er ikke ønskelig at lite fleksibilitet i dialogen om inngåtte avtaler medfører oppsigelse av avtaler eller liknende, som igjen medfører at leveringssikkerheten blir redusert. I dagens marked kan det være krevende å inngå nye avtaler. Dokumenterte økte utgifter må legges til grunn for dialogen omkring inngåtte avtaler.

Relatert: Prisregulering i løpende kontrakter

Norsk Vann har løpende dialog med norske myndigheter ved Mattilsynet, Miljødirektoratet og DSB, og norske leverandører. Mattilsynet koordinerer dette arbeidet. Leverandørene er representert ved sin forening FLNV. Videre er det samtaler med enkeltleverandører ved behov.

Prioriteringer

Ved mangel på kjemikalier er det en felles forståelse mellom myndigheter, leverandører og bransje for hvordan leveransene skal prioriteres. De mest samfunnskritiske funksjonene vil prioriteres først. Vannbehandling prioriteres før avløpsrensing. Større avløpsrenseanlegg med utslipp til vannkilder som også benyttes til råvann for drikkevann, vil deretter prioriteres. Så følger anlegg med utslipp til sårbare resipienter. En mer detaljert liste er utarbeidet, men dette er de overordnede føringene som legges til grunn. Denne forståelsen ble etablert våren 2020 som en del av beredskapsarbeidet knyttet til håndtering av koronapandemien. Utfra dette er vil det være avløpsrenseanleggene som kan bli berørt ved en mangel på kjemikalier.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer