6255 3030 post@norskvann.no

Prisregulering i løpende kontrakter

18. okt, 2022 | Jus, Sikkerhet og beredskap

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet. 

(Artikkelen er en oppdatert versjon av artikkel publisert i april i år)

Avtaler inngått etter en offentlig anskaffelse med konkurranse, gir vanligvis rom for en prisøkning på 10 % for vare- og tjenestekjøp og 15% for bygg- og anleggskontrakter, sett mot opprinnelige kontraktsverdi, jfr. anskaffelsesforskriften 28-1, forutsatt at terskelverdien gitt i § 5-3 ikke overskrides. Pandemi og krig har ført til at dagens prisvekst er langt høyere. Hovedregelen i anskaffelsesregelverket tilsier at en da må utlyse ny konkurranse og inngå ny kontrakt før prisen kan heves. Det er ikke ønskelig og hensiktsmessig i den kritiske situasjonen vi har i dagens leverandørmarked. 

Relatert: Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

Tryggest å beholde inngåtte avtaler

I dagens usikre situasjon er det imidlertid ikke ønskelig med nye omfattende anskaffelsesprosesser. Innkjøp på spot-marked, eller andre typer kortsiktige avtaler, kan i denne situasjonen medføre en unødvendig risiko knyttet til leveransesikkerhet. For alle parter vil det derfor være ønskelig å beholde allerede inngåtte kontrakter. 

Norsk Vann har derfor vært i kontakt med DFØ for å få råd om hvilke muligheter kommunene har til å fravike løpende kontrakter når det gjelder pris, gitt at kontraktene ikke direkte inneholder bestemmelser om reguleringer ut over KPI. 

DFØ viser i sitt svar til muligheten for å hjemle en prisjustering i FOA § 28-1(1)(d) om «endringer som er nødvendige som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse». En slik eventuell endring av kontrakt kan ikke medføre en prisøkning som overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for enkeltendringer. Flere endringer etter hverandre kan medføre en prisøkning som overstiger 50 prosent.

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets veileder, punkt 40.2.4 Endringer som følge av omstendigheter som oppdragsgiveren ikke kunne forutse;

«På samme måte som for tilleggsleveranser i første ledd bokstav c, gjelder det et krav om at den enkelte endringen ikke skal medføre en prisøkning som overstiger 50 %. Flere endringer etter hverandre kan dermed til sammen medføre en prisøkning som overstiger 50% uten at det er i strid med bestemmelsen. Også her gjelder det et krav om at endringer ikke må gjøres i den hensikt å omgå regelverket. På samme måte skal den verdimessige økningen, dersom kontrakten inneholder en prisklausul, beregnes med utgangspunkt i den justerte prisen og ikke i den opprinnelige verdien på tidspunktet for kontraktsignering.»

DFØ mener videre at situasjonen som nå har oppstått antakelig ikke vil gi grunnlag for en varig prisjustering. Oppdragsgiver må videre kreve en hensiktsmessig dokumentasjon av leverandørens økte kostnader til ytelser som inngår i leveransen. Merk også siste avsnitt 40.2.4 om kunngjøringsplikt. 

Veileder

DFØ viser videre til sin Veiledning om offentlige anskaffelser og korona-pandemien, som viser hva som er tillatt av endringer i eksisterende kontrakter og hva som er anbefalt ved etablering av nye kontrakter i en slik unormal situasjon. 

Se også DFØs sider om «Anskaffelser i kriser»

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Stortinget behandler i disse dager nye bestemmelser om håndtering av overvann i byggesaker. Er du spent på hva de innebærer? I så fall kan kan du få vite mer på årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Der vil du også få høre om juridiske virkemidler ved håndtering av...

les mer
Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer
Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer