6255 3030 post@norskvann.no

Prisregulering i løpende kontrakter

18. okt, 2022 | Jus, Sikkerhet og beredskap

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet. 

(Artikkelen er en oppdatert versjon av artikkel publisert i april i år)

Avtaler inngått etter en offentlig anskaffelse med konkurranse, gir vanligvis rom for en prisøkning på 10 % for vare- og tjenestekjøp og 15% for bygg- og anleggskontrakter, sett mot opprinnelige kontraktsverdi, jfr. anskaffelsesforskriften 28-1, forutsatt at terskelverdien gitt i § 5-3 ikke overskrides. Pandemi og krig har ført til at dagens prisvekst er langt høyere. Hovedregelen i anskaffelsesregelverket tilsier at en da må utlyse ny konkurranse og inngå ny kontrakt før prisen kan heves. Det er ikke ønskelig og hensiktsmessig i den kritiske situasjonen vi har i dagens leverandørmarked. 

Relatert: Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

Tryggest å beholde inngåtte avtaler

I dagens usikre situasjon er det imidlertid ikke ønskelig med nye omfattende anskaffelsesprosesser. Innkjøp på spot-marked, eller andre typer kortsiktige avtaler, kan i denne situasjonen medføre en unødvendig risiko knyttet til leveransesikkerhet. For alle parter vil det derfor være ønskelig å beholde allerede inngåtte kontrakter. 

Norsk Vann har derfor vært i kontakt med DFØ for å få råd om hvilke muligheter kommunene har til å fravike løpende kontrakter når det gjelder pris, gitt at kontraktene ikke direkte inneholder bestemmelser om reguleringer ut over KPI. 

DFØ viser i sitt svar til muligheten for å hjemle en prisjustering i FOA § 28-1(1)(d) om «endringer som er nødvendige som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse». En slik eventuell endring av kontrakt kan ikke medføre en prisøkning som overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for enkeltendringer. Flere endringer etter hverandre kan medføre en prisøkning som overstiger 50 prosent.

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets veileder, punkt 40.2.4 Endringer som følge av omstendigheter som oppdragsgiveren ikke kunne forutse;

«På samme måte som for tilleggsleveranser i første ledd bokstav c, gjelder det et krav om at den enkelte endringen ikke skal medføre en prisøkning som overstiger 50 %. Flere endringer etter hverandre kan dermed til sammen medføre en prisøkning som overstiger 50% uten at det er i strid med bestemmelsen. Også her gjelder det et krav om at endringer ikke må gjøres i den hensikt å omgå regelverket. På samme måte skal den verdimessige økningen, dersom kontrakten inneholder en prisklausul, beregnes med utgangspunkt i den justerte prisen og ikke i den opprinnelige verdien på tidspunktet for kontraktsignering.»

DFØ mener videre at situasjonen som nå har oppstått antakelig ikke vil gi grunnlag for en varig prisjustering. Oppdragsgiver må videre kreve en hensiktsmessig dokumentasjon av leverandørens økte kostnader til ytelser som inngår i leveransen. Merk også siste avsnitt 40.2.4 om kunngjøringsplikt. 

Veileder

DFØ viser videre til sin Veiledning om offentlige anskaffelser og korona-pandemien, som viser hva som er tillatt av endringer i eksisterende kontrakter og hva som er anbefalt ved etablering av nye kontrakter i en slik unormal situasjon. 

Se også DFØs sider om «Anskaffelser i kriser»

Relaterte nyhetssaker

Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer
Nytt nettverk for VA-jurister

Nytt nettverk for VA-jurister

1.-2. februar var det oppstart for nettverket for VA-jurister. 15 svært engasjerte jurister fant veien til Hamar til oppstartssamlingen. Formålet var å bli kjent med hverandre, så innimellom engasjerende diskusjoner og erfaringsutvekslinger ble det...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Vi arrangerer kurs i vann- og avløpsrett i Sandnes, Rogaland, 14.-16. mars. Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen, som arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen, er nå godt i gang. Med rundt 120 deltakere i salen og 100 virtuelle deltakere er det duket for årets viktigste event for de som jobber med juridiske spørsmål og andre problemstillinger...

les mer