6255 3030 post@norskvann.no

Forslag til endringer i forurensningsforskriften del 4 om avløp

4. apr, 2022 | Høringsuttalelser

Norsk Vann ønsker velkommen forslagene til endring i bestemmelser om analysekrav i forurensningsforskriften, og støtter omleggingen til en nasjonal prosjekt-organisert prøvetaking og analysering av miljøgifter hvert 5. år. 

Norsk Vann har på vegne av bransjen avgitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet på forslag til endringer i forurensningsforskriftens del 4 om avløp. Miljødirektoratet foreslår at dagens krav til analyser av organiske miljøgifter i avløpsvann erstattes med nasjonale kartlegginger som gjennomføres hvert femte år.

Norsk Vann mener at det vil være mange fordeler med å gå over til prosjektbasert prøvetaking for organiske miljøgifter i både avløpsvann og slambåde for avløpsrenseanleggene og myndighetene: 

  • Mer fleksibelt med tanke på relevante parametere
  • Kan analysere på den fasen (slam/vann) som vil gi best bilde for den aktuelle parameteren
  • Lik prøvetakingsprosedyre for alle anleggene
  • Samme lab. som analyserer prøvene for alle anleggene
  • Samme person som utfører beregninger og vurderer tallenefor alle anleggene
  • Kan lettere sammenlikne resultater mellom anleggene
  • Det er enklere for anleggene å vurdere sine tilførsler/utslipp sammenliknet med nasjonalt nivå og vurdere behov for eventuelle tiltak
  • Man får gode og kvalitetssikrede data for status i Norge

Forslaget er i tråd med tidligere innspill fra Norsk Vann.

Høringen inneholdt også forslag til en del tekniske endringer av krav til analyser i forurensningsforskriften kap. 11, 13, 14 og 15 som Norsk Vann har noen innvendinger til.

Les hele høringsuttalelsen her

 

Relaterte nyhetssaker

Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer
Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Norsk Vann mener forslaget til ny lov om vass- og avløpsanlegg bør hete «lov om kommunale vasstjenester». I vår høringsuttalelse ber vi Miljødirektoratet utvide forslaget, ved å ta inn bestemmelsene om tilknytningsplikt fra plan- og bygningsloven og bestemmelsene om...

les mer
Avhendingsforskrift

Avhendingsforskrift

Norsk Vann har sendt inn et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til forskrift til avhendingslova. Forslaget inneholder krav til tilstandsrapporter og til bygningssakkyndige. Vi er enig i at kravet til å kartlegge tilstanden på vann- og...

les mer