6255 3030 post@norskvann.no

Stedfesting av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag

4. jul, 2018 | Høringsuttalelser, Ledningsnett

Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Kartverket om ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, – med tilhørende produktspesifikasjoner. Vi støtter Kartverkets viktige arbeid med å få på plass en standard for innmåling av ledninger i grunnen. Det vil gjøre det lettere å planlegge, gjenfinne og unngå skader for fremtidige ledningsanlegg. 

I standarden er det lagt opp til ulike krav til stedfestingen avhengig av hvor anlegget ligger. Norsk Vann mener at det ikke er behov for denne områdeinndelingen på land, da det bør være samme krav uavhengig av hvor ledningsanlegget plasseres. Utstyret som i dag brukes til innmåling, har tilstrekkelig nøyaktighet til å oppnå høyeste nøyaktighet som beskrives i standarden. Det er også liten forskjell på kravene i de to områdetypene og derfor unødvendig å dele opp. 

I standarden er kravene til stedfesting av stikkledninger tilknyttet offentlig ledningsnett, foreslått å gjelde helt fram til husvegg. Her er det foreslått svakere nøyaktighetskrav enn for hovedledninger. Norsk Vann mener at det ikke er grunn til å skille på nøyaktighetskravene her, da utstyret som brukes er det samme, og det vil være liten praktisk forskjell. 

I SOSI standard, ledningsnett 4.6, er meter angitt som enhet for bredde, høyde og diameter. Dette er videreført i produktspesifikasjonene også. Her mener vi imidlertid at det er mer hensiktsmessig å bruke millimeter (mm), bortsett fra lengdeangivelser på ledninger. Det er også innarbeidet praksis i vannbransjen å bruke mm i angivelse av dimensjon på ledninger. 

Norsk Vann støtter Kartverket i at GML-formatet skal være utvekslingsformatet framover. Norsk Vann er i ferd med å utarbeide produktspesifikasjoner for vann og avløp hvor datautveksling skal skje på GML-format. 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Høringsbrevet kan leses her.

Relaterte nyhetssaker

Drikkevannsledninger av asbest

Drikkevannsledninger av asbest

Det har vært en betydelig utskifting av asbestsementrør i Norge siste 4 år, og andelen reduseres stadig. En ny litteraturgjennomgang viser ingen klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Rørene...

les mer
Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får...

les mer
Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Vil du være med i Norsk Vanns faggruppe for materialer og materialbruk? Kanskje er du en av våre engasjerte medlemmer med kompetanse på ulike materialer og kjennskap til bruksområdene for ulike vann- og avløpsrør? Vi ønsker deg med på laget! Vi ønsker å komme i...

les mer
Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer
Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer