6255 3030 post@norskvann.no

Stedfesting av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag

4. jul, 2018 | Høringsuttalelser, Ledningsnett

Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Kartverket om ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, – med tilhørende produktspesifikasjoner. Vi støtter Kartverkets viktige arbeid med å få på plass en standard for innmåling av ledninger i grunnen. Det vil gjøre det lettere å planlegge, gjenfinne og unngå skader for fremtidige ledningsanlegg. 

I standarden er det lagt opp til ulike krav til stedfestingen avhengig av hvor anlegget ligger. Norsk Vann mener at det ikke er behov for denne områdeinndelingen på land, da det bør være samme krav uavhengig av hvor ledningsanlegget plasseres. Utstyret som i dag brukes til innmåling, har tilstrekkelig nøyaktighet til å oppnå høyeste nøyaktighet som beskrives i standarden. Det er også liten forskjell på kravene i de to områdetypene og derfor unødvendig å dele opp. 

I standarden er kravene til stedfesting av stikkledninger tilknyttet offentlig ledningsnett, foreslått å gjelde helt fram til husvegg. Her er det foreslått svakere nøyaktighetskrav enn for hovedledninger. Norsk Vann mener at det ikke er grunn til å skille på nøyaktighetskravene her, da utstyret som brukes er det samme, og det vil være liten praktisk forskjell. 

I SOSI standard, ledningsnett 4.6, er meter angitt som enhet for bredde, høyde og diameter. Dette er videreført i produktspesifikasjonene også. Her mener vi imidlertid at det er mer hensiktsmessig å bruke millimeter (mm), bortsett fra lengdeangivelser på ledninger. Det er også innarbeidet praksis i vannbransjen å bruke mm i angivelse av dimensjon på ledninger. 

Norsk Vann støtter Kartverket i at GML-formatet skal være utvekslingsformatet framover. Norsk Vann er i ferd med å utarbeide produktspesifikasjoner for vann og avløp hvor datautveksling skal skje på GML-format. 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Høringsbrevet kan leses her.

Relaterte nyhetssaker

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer