6255 3030 post@norskvann.no

Nytt nettverk – membranforum

8. feb, 2024 | Vannbehandling

Membranforum skal være et møtested for utveksling og formidling av erfaringer og kunnskap om drift av membrananlegg for drikkevannsbehandling.

Foto: Levanger kommune

Forumet er digitalt og det er planlagt fire møter i 2024. Første møte finner sted allerede 14. februar. Kort omtale av forumet, påmelding og kontaktinformasjon finner dere her.

Målgruppen for nettverket er ansatte i kommuner/vannverk, driftspersonell vannverk, fageksperter fra rådgiverbransjen, leverandører og FoU-miljøer.

SINTEF vil stå for det faglige innholdet basert på ulike membranprosjekter de har arbeidet med frem til januar 2024. Prosjektene er omtalt nedenfor. Erfaringsutveksling og diskusjon vil være en viktig del i forumet.

Omtale av prosjektene som legges til grunn for forumets fire møter i 2024:

Membranfiltrering for fjerning av naturlig organisk materiale (MEMiNOR) var et forskningsprosjekt som ble finansiert som et spleiselag mellom tre norske vannverk (IVAR, Asker og Bærum vannverk, Vestfold Vann) og ett svensk vannverk (VIVAB), samt Norsk Vann. Fra FoU-sektoren deltok SINTEF og Universitetet i Oslo fra Norge, mens øvrige prosjektdeltakere var Cranfield University (Skottland), Swedish University of Agricultural Sciences og Universitetet i Lund (begge fra Sverige), samt Curtin University (Australia). I tillegg til råvannskarakterisering var et av hovedmålene med prosjektet å bidra til mer kunnskapsbasert optimalisering av membrananlegg for drikkevannsrensing. Her var det viktig å kartlegge prosessdesign, membranvalg, driftsrutiner og råvannskvalitet og sammenholde dette med erfaringer og driftsdata fra deltagende vannverk. Det har vært spesielt fokus på karakterisering av naturlig organisk materiale i vannkilden, og hvordan bruken av avansert karakteriseringsteknikker kan benyttes som verktøy for optimalisering av design og drift. Prosjektet er oppsummert i en Norsk Vann rapport 265/2021 Membranfiltrering for fjerning av NOM i Nordisk drikkevann. 

Forskningsprosjektet Verktøy for beslutningsstøtte og driftsoptimalisering av vannverk med membranrensing ble avsluttet våren 2023. Dette prosjektet var finansiert av Forskningsrådet og partnerne i prosjektet som var de kommunale vannverkene Konovatnet fellesvannverk i Overhalla og Jevnaker vannverk i Jevnaker og det privateide vannverket Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk. Alle vannverkene benytter nanofiltrering som renseprosess. I tillegg deltok Inrigo AS, som er en leverandør av membrananlegg, og SINTEF. En viktig målsetning i prosjektet var å framskaffe ytterligere kunnskap om sammenhengen mellom driftsstabilitet og råvannskvalitet ved bruk av ulike typer membraner. For å få til dette ble det bygget to pilotanlegg, henholdsvis et for NF og et for UF med forkoagulering, som ble driftet parallelt med eksisterende membrananlegg hos de tre deltagende vannverkene. I forbindelse med pilot-forsøkene ble det tatt ut vannprøver som ble analysert for en rekke parametere, med hovedvekt på karakterisering av naturlig organisk materiale (NOM) og partikkelkarakterisering. I tillegg ble det tatt ut brukte membraner fra vannverkene for karakterisering av belegg på membranene. Prosjektet er også omtalt her. Foreløpig foreligger det ikke åpne publikasjoner fra dette prosjektet.

Forskningsprosjektet Simuleringsverktøy for optimalisering av design og drift av vannverk med nanofiltrering ble avsluttet i januar 2024. Prosjektet ble finansiert av Regionalt Forskningsfond Vestland og Austevoll Vatn og Avløp SA, og hadde som målsetning å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for optimalisering av design og drift av NF-anlegg med utgangspunkt i interne driftsparametere som beskriver de faktiske belastningsforholdene på membranen. Det ble utviklet et 2-dimensjonalt-modelleringsverktøy for å simulere den de hydrauliske forholdene fra innløp til utløp av et trykkrør. Verktøyet ble dernest benyttet for å gi støtte til utredning av driftsutfordringer i membrananlegget ved Austevoll Vassverk.

Revidering av NV rapport 160/2008 Driftserfaringer med membrananlegg
Kunnskap og erfaringer fra forskningsprosjektene nevnt ovenfor er tatt med i revideringen av denne rapporten. Revidert rapport utgis i løpet av mars.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker