6255 3030 post@norskvann.no

Hvordan møter vi det voksende kompetansebehovet i bransjen?

22. apr, 2024 | Utdanning

Vann- og avløpssektoren står foran mange store oppgaver i årene som kommer. Å skaffe nok kloke hoder og flinke hender er en av de viktigste – og kanskje den vanskeligste.

Foto: Trude Haugen, Bergen Vann

Det skorter ikke på utfordringer; behov for klimatilpasning, befolkningsvekst, nye og strengere miljøkrav, eldrebølge i ledningsnettet, endrede sikkerhetspolitiske forhold, prisvekst og høye renter – alt påvirker behovet for og vår evne til å foreta nødvendige investeringer i utvikling, drift og vedlikehold av den samfunnskritiske infrastrukturen og tjenestene vi forvalter.

Den kanskje viktigste utfordringen er å sikre at bransjen har kompetansen som er nødvendig for å løse alle disse oppgavene på en god måte. Vi er helt avhengig av å rekruttere, utvikle og beholde flinke folk i vår bransje – i skarp konkurranse med så og si alle andre sektorer i landet.

Det er vanskelig å klart definere hva slags kompetanse vi trenger i vår bransje. Svaret er helt i nærheten av «alt». Så komplekst er det nemlig å jobbe med å sikre rent vann i springen, og rent vann i naturen. Vi trenger kompetanse i hele spekteret – fra driftsoperatører til sivilingeniører, fra spiss kjemi- og prosesskompetanse til kompetanse på beredskapsledelse og offentlige anskaffelser, kompetanse i egne rekker og hos eksterne samarbeidspartnere.

Og vi trenger at de som styrer rammebetingelsene for bransjen har nødvendig kompetanse, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Konkurranse om knappe ressurser gjør at vi for eksempel må ha mulighet til å tilby konkurransedyktig lønn, samarbeide med nabokommunene om å utnytte tilgjengelig kompetanse og kapasitet på en god måte, og at de store oppgavene kan stables i rekkefølge gjennom koordinering og prioritering på nasjonalt nivå.

Norsk Vann har kunnskaps- og kompetanseutvikling som viktig oppgave. Gjennom vår faglige aktivitet og prosjekter, i godt samarbeid med aktører i hele bransjen, utvikles kunnskap og beste praksis, som så foredles og formidles blant annet gjennom kurs, konferanser, nettverk og andre verktøy. Dette er et kontinuerlig arbeid, som både skal bidra til helt grunnleggende kompetansebehov i daglig drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur og tjenester, men også til kontinuerlig utvikling i takt med nye og endrede behov og rammebetingelser.

I tillegg jobber vi med universiteter, høgskoler og fagskoler om utvikling av studieprogram og faginnhold som skal svare ut kompetansebehovet vi ser bransjen vil ha i årene som kommer, inkludert behov for videreutdanning, etterutdanning og omskolering. En nøkkel er å få de ulike aktørene til å samarbeide om å gjøre vann relevant og attraktivt, om fagutvikling og om arbeidsdeling oss imellom. Vannsenteret kan spille en viktig rolle her.

Mange av utfordringene vi står overfor lar seg ikke løse av bransjen alene. Gjennom vårt interessepolitiske arbeid søker Norsk Vann derfor også å bygge kunnskap om utfordringer, behov og løsninger i bransjen vår hos de som styrer viktige rammebetingelser. Også her er samarbeid og allianser nødvendig for å få gjennomslag.

Til syvende og sist er det kommunene, etatene, foretakene og selskapene som må ta et ansvar for egen kompetanse. De må jobbe for å synliggjøre behovet for kompetanse og kapasitet som kreves for å sikre innbyggere og næringsliv gode vann- og avløpstjenester. De må jobbe for å være attraktive og tiltrekke seg folk med ønsket kompetanse. De må jobbe for å tilby gode og store nok fagmiljøer, som gir rom for læring og utvikling.

For de fleste kommunene innebærer det å være innstilt på å samarbeide om å løse kompetansebehovet, både med nabokommuner, lokalt næringsliv og med utdanningsinstitusjoner og andre kompetansetilbydere. Vi må få til en kombinasjon der vi bruker den samlede kompetansen som er tilgjengelig på best mulig måte, og samtidig sørge for å ha rom til å rekruttere og utvikle ny kompetanse og kapasitet. Norsk Vann skal bidra langs begge disse sporene.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannsenteret på Ås åpner dørene i høst

Vannsenteret på Ås åpner dørene i høst

Til alle som har ventet lenge på at Vannsenteret skal bli en virkelighet: I fjerde kvartal skal infrastrukturen for byggetrinn èn være på plass, og de første aktivitetene ved senteret kan starte. Et felles, sentralt anlegg for trening, opplæring, testing og utvikling...

les mer
Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt...

les mer