6255 3030 post@norskvann.no

CIM for vann- og avløpsbransjen videreføres og leveres med ny funksjonalitet

16. aug, 2023 | Sikkerhet og beredskap

DSB kunngjorde den 15. desember 2022 en ny konkurranse om inngåelse av en rammeavtale om levering av et beredskaps- og krisestøtteverktøy. Et konsortium bestående av Rayvn AS og Proactima AS er valgt som leverandør. Verktøyet vil da erstatte CIM hos DSB, Statsforvaltere og kommunal kriseledelse. Dette har medført spørsmål om dagens CIM verktøy for kommunene videreføres og utvikles, herunder Vann-CIM. 

CIM for vann- og avløpsbransjen (Vann-CIM) videreføres og leveres med ny funksjonalitet. F24, som er leverandør av CIM, har varslet at Vann-CIM utvikles med ny funksjonalitet som blant annet:

  • Modul for samvirke (også med mulighet for videokonferanse
  • Funksjon for å gruppere hendelser
  • Kartstøtte i hendelsesuavhengig logg (saksbehandlingsmodulen)
  • Utvidet kartstøtte med blant annet adressesøk

Videre opplyser F24 at oppkjøpet av FramWeb våren 2023 vil gi enda flere muligheter med tanke på kartbasert innbyggervarsling/lokasjonsbasert varsling.

Norsk Vann er godt fornøyd med at verktøyet videreføres. Det er lagt ned betydelig med ressurser utviklingen av Vann-CIM for å få et beredskap og krisehåndteringsverktøy som er tilpasset vannbransjen. I kombinasjon med andre funksjonaliteter i CIM, gir dette kommunen god støtte i forberedelser og håndtering av hendelser.

Angående det praktiske knyttet til avtaler og kontrakter, ta kontakt med F24 Nordics AS. CIM vil fortsatt være tilgjengelig som før med tilhørende moduler og funksjoner, og blir oppgradert til nye versjoner som tidligere.

En kort beskrivelse av Vann-CIM er gitt her (side 2).

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer