6255 3030 post@norskvann.no

Møt: Birgith Terum

5. mai, 2022 | Jobb med vann-profiler

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS. 

-Jeg har vært på flere befaringer og møter med eksterne aktører, for å lære mer om deres virksomheter og se på tiltakene de har iverksatt for å redusere forurensing mot Vansjø, forteller Birgith. De faglige vurderingene forut for gjennomføringen av tiltakene har stor betydning for arbeidet. Videre skal vi vurdere behovet for flere tiltak, som sikring, sedimenteringsdammer, hensynssoner o.l.

-Det er viktig å få oversikt over potensielle forurensingskilder og hvordan vi som vannverk, og andre aktører som næringsvirksomheter, kommune og forbruker, kan legge til rette for at råvannskvaliteten i den viktige drikkevannskilden opprettholdes, forklarer hun videre.

Søkte traineestilling

Birgith søkte for å bli VANNtrainee gjennom Norsk Vann rett etter studiene.

-Denne traineeordningen virket spesielt spennende fordi den innebærer muligheten til å jobbe hos tre ulike bedrifter eller virksomheter i bransjen, og får tilegnet mye ulik kunnskap og erfaring på forholdsvis kort tid. I tillegg inneholder traineeprogrammet et kompetanseprogram, hvor det er fokus på selvutvikling i ledelse, teamarbeid, prosjektstyring mm. På denne måten får man både faglig og personlig utvikling i traineeprogrammet.

-Jeg stortrives og er kjempetakknemlig for for at jeg har fått en så god start på arbeidslivet, sier Birgith.

Birhith peker videre på at vannbransjen er bred og inneholder veldig mange tematikker. Det gjør at det er spennende å gå på jobb, hver dag blir forskjellig.

-Det er meningsfylt å jobbe for sunt og godt drikkevann, og en god ivaretakelse av vannmiljøet med riktig avløpsrensing, slår hun fast.

Mye å ta tak i

På spørsmålet om hva hun tenker om utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder å sikre gode vann- og avløpstjenester til befolkningen, har Birgith noen klare oppfatninger.

-Det er flere utfordringer som VA-sektoren står ovenfor, men transportsystemer i dårlig forfatning er en stor utfordring og det forekommer de aller fleste stedene i landet. Det er et stort problem at opptil 70 % av vannmengdene som kommer inn på avløpsanleggene er vann som ikke skulle vært der. Den andelen består av infiltrasjon av overvann, grunnvann og regnvann fra feilkoblede taknedløp og drenering, forklarer Birgith.

-Det gjør det veldig utfordrende å drive et renseanlegg på en optimal måte, når både vannmengde og mengde næringsstoffer inn på anlegget svinger i så stor grad. Et annet aspekt med utette transportsystemer er at mye av avløpsmengdene renner ut på veien, enten gjennom overløp ved at det rett og slett ikke er plass til alt sammen, eller ved at røret er utett og avløp renner ut i grøfta. 

Tap av drikkevann

-Transportsystemer innbefatter også systemene for rent drikkevann. I dag er det fortsatt store lekkasjer på vannledningsnettet. Siden rørene er utette må man overkompensere trykket på ledningene, for å unngå at noe lekker inn, men dette bidrar også til mer vannutlekk fra ledningene. Det er dessverre ikke uvanlig med opptil 50% utlekk, det vil si at hvis du fyller to vannbøtter med rent drikkevann fra vannverket så heller du ut den ene bøtten på veien, før du når husveggen din.

Fornying, innovasjon og spennende oppgaver

-Behovet for en stor fornying av transportsystemet utgjør en stor andel av det forespeila, enorme investeringsbehovet i VA-sektoren. Men nettopp dette store behovet for fornying, gjør det også veldig spennende å jobbe med! sier Birgith.

-Her er det stor takhøyde for å tenke nytt og innovativt, og IoT-løsninger for sensorer og strømperehabilitering av ledningsnett er noen av eksemplene. I dette arbeidet ser man også omtrent momentant forbedringer av jobben man legger ned, når badevannkvaliteten blir god og resipienten ikke lenger mottar urenset avløpsvann. I tillegg vil vannforbruket gå ned, siden utlekkingen på veien til krana og dusjen din ikke utgjør halvparten av vannet lengre. Det kommer til å redusere kostnadene til kommunen og videre deg som innbygger, og det er jo alltid positivt, avslutter Birgith.

Relaterte nyhetssaker

Møt: Vilde Karlsen Løkken

Møt: Vilde Karlsen Løkken

Vilde Karsen Løkken (26) er Trainee hos Årnes Vannverk SA. Hun er en del av Norsk Vanns traineeordning, traineeVANN, på andre året. -Som trainee har jeg fått muligheten til å være med på mye forskjellig. Her i Årnes Vannverk er vi få ansatte noe som gjør at jeg får et...

les mer
Møt: Iva Pervan

Møt: Iva Pervan

Iva Pervan er 31 år og jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i det globale rådgivningsselskapet Rambøll. -Jeg jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i tidligfase. Jeg har også erfaring med prosjekter innen hydrologi/hydraulikk, som omfatter...

les mer
Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

26 år gamle Sigurd Semb Mikkelsen stortrives som trainee på Solumstrand renseanlegg i Drammen kommune. -Jeg jobber som driftsingeniør og har svært varierte oppgaver i hverdagen. Jeg jobber blant annet med datainnsamling, analyse og rapportering av avløpssystemets...

les mer
Møt: Ida Grendstad

Møt: Ida Grendstad

Ida Grendstad er 24 år og er for tiden i en traineestilling gjennom TraneeVANN i avdelingen Plan og investering i Vann og vannmiljø i Asker kommune.  -Jeg jobber hovedsakelig med planlegging innenfor avløpsområdet, og for tiden går det med mye tid til prioriteringer...

les mer
Møt: Knut Martin Anshuus

Møt: Knut Martin Anshuus

Knut Martin Anshuus er 41 år gammel og jobber i vann- og avløpsetaten i Fredrikstad kommune. Her jobber han blant annet med å følge opp vann- og avløpsprosjekter, og pålegg om utbedring eller omlegging av private avløpsledninger. -Det beste med jobben er følelsen av å...

les mer
Møt: Elin Fjellmann Nordbye

Møt: Elin Fjellmann Nordbye

Elin Fjellmann Nordbye er 27 år og jobber for tiden i en traineestilling i Ringsaker kommune gjennom TraineeVANN-programmet. -Hovedsakelig jobber jeg med programmet Gemini (VA og Portal) som brukes til å dokumentere og planlegge utvikling og vedlikehold av kommunens...

les mer