6255 3030 post@norskvann.no

KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

20. mai, 2022 | Interessesaker

Landsstyret i KS møtes i dag og skal blant annet behandle organisasjonens nye interessepolitikk for vann og avløp. Der oppfordres det til mer interkommunalt samarbeid for å løse utfordringene sektoren står overfor. 

I forslaget til resolusjon heter det:

Landsstyret i KS vil peke på at kommunene har ansvar for at de løsninger som velges både er kostnadseffektive og fremtidsrettede, og forsterket interkommunalt samarbeid kan være viktig bidrag til dette

Les uttalelsen fra KS sitt landsstyre om saken her

Landsstyret er avvisende til forslaget fra «Mulighetsstudien» om å overføre ansvaret for vann- og avløpstjenestene til fylkeskommunene eller et annet regionalt organ. Resolusjonen viser til at vann og avløp er avgjørende for kommunenes tilrettelegging for gode, sikre og trygge lokalsamfunn, og ikke minst attraktive bo- og næringsområder.

KS sitt engasjement i vann og avløp bunner i det store investeringsbehovet, som blant annet er synliggjort i Norsk Vann rapport 259/2021. I tillegg forventer KS nye krav fra EU om rensing og renseløsninger, som Norge er forpliktet til å implementere. De peker også på behovet for klimatilpasninger og løsninger for effektiv håndtering av overvann, som ytterligere vil påvirke behovet for investeringer.

I resolusjonen understrekes det at økte investeringer er nødvendig for å møte innbyggernes og samfunnets forventninger til kvalitet og miljøavtrykk:

Selv om slike investeringer i utgangspunktet ikke vil påvirke kommunenes økonomisk handlingsrom, vil dette få betydning for størrelsen på avgiftene innbyggerne og lokalt næringsliv må betale

Vi kommer tilbake med mer om denne saken.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer