6255 3030 post@norskvann.no

Stiller spørsmål til regjeringen

24. jul, 2023 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker

Norsk Vann har gått igjennom regjeringens foreløpige posisjonsnotat om revidert avløpsdirektiv og stiller tre konkrete spørsmål til regjeringen. 

Forslaget til revidert avløpsdirektiv er naturlig nok høyt på Norsk Vanns agenda, og i løpet av våren har Norsk Vann vært i hyppig kontakt med både politisk ledelse og embetsverket i Klima- og miljødepartementet. I møtene har vi fått anledning til å gi innspill om viktige sider ved forslaget, som vi mener Norge må følge opp for å sikre at regelverket blir tilpasset norske forhold, slik at det blir et godt verktøy for å løse våre utfordringer knyttet til å ta vare på og beskytte vannforekomster, klima og miljø. 

Gjennom kontakten med politisk ledelse i departementet har vi fått forståelsen av at de deler dette synet. 

Men en gjennomgang av regjeringens foreløpige posisjonsnotat viser at det er all grunn til å fortsette arbeidet med å gi regjeringen et bedre kunnskapsgrunnlag for de viktige beslutningene som må tas i nær framtid. 

Norsk Vann har derfor sendt brev til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, der vi forklarer våre innspill og synspunkter. Vi stiller også tre helt konkrete spørsmål til det pågående arbeidet med direktivet:

  • Vil Regjeringen ta initiativ til en vurdering av kost-nytte, spesielt med tanke på utvidelsen av anvendelsesområdet, utslipp til mindre følsomme områder langs kysten og dermed muligheten for primærrensing?
  • Hvordan begrunner Regjeringen at Norge ikke har grunnlag for å be om fortsatt unntak fra krav om sekundærrensning for utslipp til kystområder som i gjeldende regelverk er definert som mindre følsomme?
  • Hvordan tenker Regjeringen at begrepet «equivalent treatment» i forslaget kan benyttes for å oppnå tilsvarende, eller bedre beskyttelse, for eksempel av de kystområder som i gjeldende regelverk er definert som mindre følsomme
Truer legitimiteten

Norsk Vann er fornøyd med at norske myndigheter deler vår bekymring over at forslaget ikke hensyntar forhold som er spesielt utfordrende i Norge. Man risikerer at kostnadene blir uforholdsmessig høye i forhold til miljøgevinsten, noe som kan by på utfordringer med hensyn til å sikre legitimiteten av de vedtak som skal gjøres lokalt i kommunene. Det vil være uheldig dersom norske kommuner blir pålagt å foreta store investeringer, uten at dette er miljømessig bærekraftig, når i tillegg kostnaden blir uforholdsmessig sett opp mot en eventuell gevinst for vannmiljøet.

Les mer: 

Brevet med spørsmål og innspill som Norsk Vann sendte til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet tidligere i juli, kan lastes ned og leses her

Se også vår ressursside om revidert avløpsdirektiv

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer