6255 3030 post@norskvann.no

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2023

18. nov, 2022 | Høringer, Prosjekter

Forslag til prioritering av 2023-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 16.12.22.

Nye prosjektforslag

Det er kommet inn mange interessante og faglig gode prosjektforslag for 2023. Ved prioriteringen er det lagt vekt på om innholdet omfattes av prioriteringskriteriene, herunder om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen. Vedlagt bakerst i høringsdokumentet (se link lenger ned) finnes en samlet oversikt over prosjektforslagene med direktørens forslag til prioritering og vurdering av de enkelte prosjektforslagene opp mot prioriteringskriteriene. Ved vurdering av enkeltprosjektene er det også tatt høyde for eventuell overlapping mot andre pågående prosjekter og arbeider.

Prioriteringskriteriene gir også føringer for å vurdere den totale porteføljen av prosjekter. Etter at prosjektene er vurdert individuelt, er det derfor gjort en samlet vurdering av forslag til prioriterte prosjekter for 2023.

Økonomiske rammer

Vi forventer å få inn ca. 12 mill kroner i prosjektmidler i 2023. Av dette budsjetteres 0,5 mill kroner til administrasjon av prosjektsystemet. Det er søkt om flere prosjekter enn det er rom for innenfor rammen for 2023. For å møte deler av behovet er det tilført 2,5 millioner fra tidligere ikke disponerte midler i prosjektsystemet. Total ramme blir følgelig 14,5 millioner.  

Høringsinnspill

Forslag til prosjektprioritering legges ut til høring på norskvann.no 18.11.22, og sendes samtidig til Norsk Vanns komitéer. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 16.12.22. Høringsinnspillene sendes til Fred Ivar Aasand.

Her kan du laste ned prosjektdokumentet.

Relaterte nyhetssaker

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Rapport A274/2022 om korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap kan nå lastes ned fra Vannbokhandelen. Rapporten gir en oversikt over oppdatert kunnskap og driftserfaringer innen korrosjonsbeskyttelse ved vannbehandling de siste 20 år. Hensikten er å hjelpe...

les mer
Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer
Prosjektforslag for 2022

Prosjektforslag for 2022

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2022, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2021. Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med...

les mer