6255 3030 post@norskvann.no

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

15. nov, 2021 | Høringer, Prosjekter

Forslag til prioritering av 2022-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21.

Nye prosjektforslag

Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange av de forslagene som er kommet inn er interessante. Faglig sett bør mange av disse gjennomføres. Ved prioriteringen er det lagt vekt på om innholdet omfattes av prioriteringskriteriene, herunder om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen. Vedlagt bakerst i dette dokumentet finnes en samlet oversikt over prosjektforslagene med direktørens forslag til prioritering og vurdering av de enkelte prosjektforslagene opp mot prioriteringskriteriene. Ved vurdering av enkeltprosjektene er det også tatt høyde for eventuell overlapping mot andre pågående prosjekter og arbeider.

Prioriteringskriteriene gir også føringer for å vurdere den totale porteføljen av prosjekter. Etter at prosjektene er vurdert individuelt, er det derfor gjort en samlet vurdering av forslag til prioriterte prosjekter for 2022.

Økonomiske rammer

Vi forventer å få inn ca. 12 mill kroner i prosjektmidler i 2022. Av dette budsjetteres 0,5 mill kroner til administrasjon av prosjektsystemet.
Sett i lys av færre prosjektforslag og en faglig gjennomgang av disse forslagene, foreslår vi en prosjektprioritering i høringsrunden der vi står med en ubenyttet pott på litt under 0,5 mill av årets prosjektmidler. Blir prioriteringen slik det er foreslått vil disse midlene overføres til 2023-prosjekter.

Høringsinnspill

Forslag til prosjektprioritering legges ut til høring på norskvann.no 15.11.21, og sendes samtidig til Norsk Vanns komitéer. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21. Høringsinnspillene sendes til Fred Ivar Aasand.

Her kan du laste ned prosjektdokumentet.

Relaterte nyhetssaker

Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer