6255 3030 post@norskvann.no

Ansvar for overvansskader fortsatt i det blå

23. nov, 2022 | Interessesaker, Overvann

Stortinget vedtok i forrige uke flere endringer i plan- og bygningsloven, som har til hensikt å forebygge skader fra overvann.

– Endringene i plan- og bygningsloven er positive, og svarer opp endel av utfordringene. Men Stortinget burde også fått en sak om erstatningsansvar og finansiering av overvannstiltak, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann til Kommunal Rapport.

Endringene stortinget vedtok sist uke innebærer bl.a. at:

  • Kommunene kan pålegge tiltakshavere å etablere offentlige blågrønne overvannsløsninger i områder som skal bygges ut. I dag kan de bare gi pålegg om å lede bort overvannet i rør. Blågrønne overvannsløsninger er f.eks. åpne bekker og dammer, grøntområder, blågrønne tak, regnbed og parkeringsanlegg med porøse flater. 
  • For byggesaker tydeliggjøres det i loven at overvann i størst mulig grad skal håndteres på eiendommen.
  • Loven får en hjemmel til å forskriftsfeste et nivå for hva som er akseptabel risiko for overvannsskader. Dette vil sette en standard for hvor ofte innbyggerne i kommunen kan regne med skader fra overvann.
  • Kommunen får hjemmel til å pålegge overvannstiltak på allerede utbygde eiendommer, for å avverge fare for at overvann fra eiendommen kan medføre skade eller vesentlig ulempe på person, eiendom eller miljø. 

Kommunaldepartementet tar sikte på at lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2024.

Tatt opp mange ganger

Norsk Vann ga tidligere i høst innspill til høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i plan- og bygningslovens regler om håndtering av overvann i byggesaker.

Her adresserte Norsk Vann blant annet manglende avklaring av ansvar rundt håndtering av overvann:

Det objektive ansvaret for skader som forurensningsloven plasserer hos den som eier et avløpsanlegg (inkludert rene overvannsanlegg) bidrar trolig til at kommuner og private vegrer seg for å etablere og eie anleggene. Det er svært uheldig at dagens regelverk pålegger den som etablerer et overvannsanlegg et utvidet erstatningsansvar for skader som kan oppstå, selv der eieren har opptrådt aktsomt. 

I høringsinnspillet skisserte Norsk Vann også hvordan dette kan løses:

Vi anbefaler at ansvaret for skader fra overvann endres. Den som eier et avløpsanlegg som tilføres overvann bør bare være erstatningsansvarlig for skader når vedkommende har vært uaktsom under planlegging, etablering og drift og vedlikehold. Dermed blir ansvaret det samme som eksempelvis for vegdrift.

Norsk Vann tok også opp dette i vårt innspill til Stortingsmelding om klimatilpasning.

Halvkvedet vise

-Energi- og miljøkomiteen burde derfor fått en sak om erstatningsansvar og finansiering av overvannstiltak. Klima- og miljødepartementet (KLD) har ennå ikke tatt tak i disse viktige områdene, syv år etter at Overvannsutvalget leverte NOU 2015:16 til departementet, sier Breen.

-Vi frykter at manglende avklaringer fører til at gode, forebyggende overvannstiltak rett og slett ikke blir gjennomført.

De sammensatte problemstillingene rundt klimatilpasning og overvann illustrerer godt behovet for mer koordinering av myndighetsutøvelse og lovverk på vannområdet. En helhetlig vanntjenestelov kan være et godt sted å begynne. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer