6255 3030 post@norskvann.no

Stor interesse for vann og avløp i Stortinget

11. apr, 2023 | Interessesaker, Samfunnsutvikling

Benchmarking, resirkulering av fosfor, økt bruk av biogass, nasjonal handlingsplan, revidert avløpsdirektiv, gebyrvekst, kapasitetsutfordringer og kompetansebehov i bransjen. Dette er blant temaene representanter for ulike politiske partier har fremmet forslag om i Stortinget denne våren. 

I tillegg har regjeringen fremmet forslag om endringer i IKS-loven, en ny folkehelsemelding og en stortingsmelding om kompetansebehovet i Norge fremover. 

Norsk Vann vil følge med og spille inn på skriftlige eller muntlige høringer når sakene skal behandles.

Vi har tidligere omtalt representantforslaget fra SV, som i stor bredde tar opp problemstillinger vannbransjen lenge har jobbet med å finne løsninger på. De konkrete forslagene utfordrer regjeringen til å lage en nasjonal handlingsplan for å møte utfordringene i vann- og avløpssektoren, til å sikre at nytt avløpsdirektiv blir tilpasset særnorske forhold, få modernisert lov- og forskriftsreguleringen av vann- og avløpsgebyrene og følge opp NOU om håndtering av overvann, samt å sikre vannkompetanse i årene som kommer.

-Dette er saker som vi i Norsk Vann og hele bransjen er svært opptatt av, og vi er glade for at disse problemstillingene blir gjenstand for grundig politisk debatt, sier avtroppende direktør i Norsk Vann, Thomas Breen. 

 Les SVs representantforslag om styrket satsing på vann og avløp

Nasjonal handlingsplan

Også partiet Rødt har fremmet forslag som ber regjeringen utarbeide en nasjonal handlingsplan for vann og avløp. De ber også regjeringen sikre at implementeringen av det reviderte avløpsdirektivet tilpasses norske forhold for å skåne norske innbyggere for unødige utgifter. Tredje punkt i Rødt sitt forlag er å be regjeringen utrede hvordan man kan unngå at innbyggerne i arealrike kommuner med lave befolkningstall får uforholdsmessig høye utgifter som følge av utbedringer i VA-sektoren. Forslaget fra Rødt kan leses her

Fosfor og biogass

MDG har fremmet to forslag som berører vår sektor. Det første handler om et omsetningskrav for resirkulert fosfor.  MDG peker på at fosfor fra husdyrhold, i avløpsvann fra husholdninger og slam fra havbruk er en ressurs som i for liten grad utnyttes, men som i stedet ender opp som forurensing. Forslaget kan leses her

Det andre forslaget fra MDG dreier seg om økt produksjon og forbruk av biogass, der de blant annet ber regjeringen fastsette et mål om minst 10 TWh årlig produksjon av biogass i Norge innen 2030. Les hele forslaget her

Vil ha benchmarking

Representanter fra Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å etablere en benchmarkings-modell for vann- og avløpssektoren. Forslaget tar utgangspunkt i at vann- og avløpsgebyrene i perioden 2010 – 2021 har økt betydelig mer enn konsumprisindeksen, og de viser også til Norsk Vann sin rapport om investeringsbehovet frem mot 2040, samt til Oslo Economics Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser.

Forslaget peker på behovet for å sikre at vann- og avløpstjenestene produseres effektivt i et økonomisk perspektiv, og at et system for benchmarking vil være et verktøy for å måle kostnadseffektivitet. Les hele begrunnelsen for forslaget her

-Norsk Vann har utviklet et system for benchmarking, bedreVANN, der kommunene kan sammenligne egne tjenester med andre som grunnlag for kontinuerlig kvalitetsutvikling. Vi ønsker velkommen et samarbeid om innsamling og systematisering av data som kan gi kommunene et enda bedre verktøy for å sikre både kvalitet i tjenestene og kostnadseffektivitet, kommenterer Breen. 

Trygt drikkevann

Norsk Vann følger i tillegg med på behandlingen av Riksrevisjonens rapport «Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann» og vil om mulig gi innspill i saken

Lovendringer og stortingsmeldinger

Regjeringen har fremmet lovendringen «Endringar i lov om interkommunale selskaper», med skriftlig høring til Kommunal- og forvaltningskomiteen, samt stortingsmeldingene om «Utsyn over kompetansebehovet i Norge», med høring i Utdannings- og forskningskomiteen, og «Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar», med høring i Helse- og omsorgskomiteen. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer