6255 3030 post@norskvann.no

Representantforslag om styrket satsing på vann og avløp

27. mar, 2023 | Interessesaker, Rammebetingelser

SV fremmet forrige uke et representantforslag for Stortinget om styrket satsing på vann og avløp.

Forslaget, som ble fremmet av representantene Grete Wold, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Birgit Oline Kjerstad, tar utgangspunkt i behovet for å lykkes med å fornye samfunnskritisk infrastruktur som gjør det mulig å leve gode og bærekraftige liv i pakt med natur og miljø i hele landet.

Nødvendig med tiltak

Representantene peker på at velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for helse, miljø og trivsel, og at 90 prosent av befolkningen i Norge er tilknyttet vann- og avløpsanlegg som eies av kommuner. Investeringsbehovet for å ta vare på og bygge ut denne samfunnskritiske infrastrukturen er enormt. Befolkningsvekst, håndtering av klimaendringer, økte krav til forsyningssikkerhet, strengere praktisering av myndighetskrav for å beskytte miljøet og økende behov for å fornye deler av et aldrende ledningsnett er faktorer som driver frem behovet for investeringer. Forslagsstillerne mener det er nødvendig med tiltak og investeringer for å være i stand til å sikre vann og avløp for kommende generasjoner.

Forlaget adresserer konsekvenser av klimaendringer, det store vedlikeholdsetterslepet og investeringsbehovet, forslaget til nytt avløpsdirektiv, kapasitetsutfordringene i bransjen, behovet for regelverk for håndtering av overvann, samt behovet for å utdanne og ansette nok fagarbeidere og ingeniører i vann, avløp og miljø. 

Godt forslag

-Dette er saker som opptar Norsk Vann og bransjen, og som vi har jobbet med opp mot Stortinget for å få satt søkelys på. Vi er svært fornøyde med at SV fremmer forslag for Stortinget som retter oppmerksomheten mot disse samfunnskritiske utfordringene, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

Forslaget er oppsummert i fire punkter:

1.     Stortinget ber regjeringen lage en nasjonal handlingsplan for å møte utfordringene i vann- og avløpssektoren. Målet er å få koordinert innsatsen til det beste for miljø og mennesker. Både ivaretakelse av vannkretsløpet og å unngå feilinvesteringer eller overinvesteringer er nødvendig.

2.     Stortinget ber regjeringen sikre at nytt avløpsdirektiv blir tilpasset særnorske forhold.

3.     Stortinget ber regjeringen sette av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, herunder utrede spørsmålet om ansvar for skader, og fremme nødvendige forslag for å modernisere lov- og forskriftsreguleringen av vann- og avløpsgebyrene.

4.     Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å sikre vannkompetanse i årene som kommer.

-Dette er en fin mulighet for vannbransjen til å få et flertall fra Stortinget som kan pålegge Regjeringen viktige arbeidsoppgaver, sier Breen.

Hele forslaget kan leses på Stortingets nettsider

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker