6255 3030 post@norskvann.no

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

15. jan, 2024 | Avløp, Miljø

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024.

For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som mulig. Regjeringen har derfor bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.

Miljødirektoratet lyste ut 12 millioner kroner med søknadsfrist 1. desember 2023. Fordi rammen for ordningen har blitt utvidet med 20 millioner kroner, åpner de for flere søknader med søknadsfrist 4. februar 2024. De vil tildele tilskudd i to runder. Søknader som ikke når opp i første tildeling, er med i vurderingen av søknader i andre runde.

Tiltak som kan få tilskudd

Det kan søkes om tilskudd til følgende prosjekter: 

 • planlegging og/eller prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg
 • kompetansehevningstiltak knyttet til nitrogenfjerning
 • uttesting av teknologi for nitrogenfjerning 

    Følgende tildelingskriterier må være oppfylt:  

   1. kommunen/interkommunalt selskap skal bidra med egeninnsats
   2. prosjektet skal bidra til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden
   3. prosjektet skal ha til hensikt å bidra til en raskere beslutning om eller innføring av nitrogenfjerning

   De som kan søke 

   • kommuner  
   • kommunalt eide selskaper
   • interesseorganisasjoner som jobber på vegne av kommunene

   Elektronisk søknad  

   Dere kan søke på tilskuddsordningen via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. 

    Søknadsfrist 4. februar 2024. 

   gamle nyheter

   Nyhetsarkivet

   Nyhetskategorier

   Relaterte nyhetssaker

   Driftsoperatøropplæring – forkurs

   Driftsoperatøropplæring – forkurs

   Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

   les mer
   -Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

   -Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

   Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben. Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i...

   les mer
   Støtte til lokale klimatiltak eller klimatilpasning

   Støtte til lokale klimatiltak eller klimatilpasning

   Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte fra Miljødirektoratet til lokale klimatiltak eller klimatilpasning. Søknadsfristen for begge ordningene er 15. februar. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og...

   les mer