6255 3030 post@norskvann.no

Fyldig seminar for driftsassistansene

18. jan, 2024 | Arrangement, Samfunnsutvikling

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet. 

De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står uten et slikt regionalt bistandsapparat.  Presentasjonsrunden avslørte også forskjeller i både organisering, størrelse og antall medlemskommuner, tilgjengelige ressurser og bredden i oppgavene de hjelper kommunene med. Felles for alle er likevel et brennende engasjement for å sikre kompetanseutvikling og nettverksbygging for driftsoperatørene ute i landets kommuner, som ivaretar de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene. 

-Dere er viktige ressurser for kommunene, og et bindeledd og kanal for Norsk Vann til å nå ut med informasjon og kompetansebyggende tiltak, sa Ragnhild Aalstad, direktør i Norsk Vann, som åpnet seminaret.

Avløpsdirektiv

Revidert avløpsdirektiv sto naturlig nok på agendaen, og etter at Elisabeth Lyngstad i Norsk Vann informerte om status for prosessen, ble deltakerne bedt om å reflektere over hva som vil være de største utfordringene ved det reviderte direktivet og hva som må til for å sette kommunene i stand til å løse disse. 

Definisjon av «tettbebyggelse» og hvor grensene skal trekkes for hvilke områder som i praksis faller inn under direktivet må avklares nærmere var det stor enighet om. I tillegg ble det uttrykt bekymring for knappe tidsfrister, krav til energinøytralitet i vårt kalde klima, kapasitet til å få bygd eller oppgradert alle anleggene som må til for å møte nye krav, og ikke minst behovet for folk med kompetanse til å drifte mer avanserte renseanlegg og renseprosesser ute i mindre kommuner. 

Både Norsk Vann og driftsassistansene vil ha viktige roller i å sikre opplæring av driftsoperatørene, men samtidig må kommunene forstå sitt ansvar og være villige til å ansette folkene som må til. I tillegg må kommunene sende folkene sine på kurs som sikrer dem nødvendig kompetanse. 

-Det holder ikke med 20-30 prosent stillinger på VA i dag, og det vil i alle fall ikke gå rundt når målene i dette direktivet skal oppfylles, slo en av deltakerne fast. 

Torstein Finnesand

Torstein Finnesand fra Miljødirektoratet orienterte om avløpsrapportering til nasjonale myndigheter og videre til EU, og fikk en konstruktiv diskusjon rundt utfordringer og forbedringsmuligheter knyttet til rapporteringen. Finnesand var til stede hele dagen og benyttet anledningen til å få kunnskap om og lytte ut utfordringene i kommune-Norge, fra både små og store kommuner som driftsassistansene representerer. 

Beredskap 

Dag to av seminaret var i stor grad viet beredskap. Fylkesberedskapssjef i Innlandet, Asbjørn Lund, satte vann og avløp og kommunal beredskap inn i et større perspektiv knyttet til «totalforsvaret». 

-Det handler i stor grad om å sørge for at vi har robuste løsninger, både når det gjelder fysisk infrastruktur, teknologi og ikke minst folk, påpekte Lund. 

Han oppfordret også til at vann- og avløpsetatene blir flinkere til å kreve plass i øvelser i kommunene, slik at det blir større oppmerksomhet rundt problemstillinger knyttet til sikker vannforsyning i krise og krig. 

Tobias Dale og Asle Aasen

Asle Aasen fra Vann Vest og Tobias Dale fra Driftsassistansen Vest kunne følge opp med innlegg om hvordan de bistår kommunene med rådgivning om ROS, beredskapsplanverk, proaktiv krisehåndtering og ikke minst gjennomføring av øvelser. 

-En felles erfaring er at kommunene er altfor sene med å sette krisestab ved hendelser. Det er mye bedre å sette stab og mobilisere ressurser raskt, og så få man heller nedskalere og dimittere folk om situasjonen ikke blir så ille, er klart råd fra de to. 

Cybersikkerhet

Bjørn Tveiten fra Kommune-CSIRT holdt en tankevekkende innledning om cybersikkerhet og trusler. 

-Vann og avløp er området vi har jobbet mest med i kommunene, kunne han fortelle. Vann og avløp er definert som samfunnskritiske tjenester og infrastruktur, og dermed sårbare for ondsinnede handlinger i både fredstid og krig. 

-Digitalisering er utfordrende og kan skape sårbarheter. I en kommune vil digitaliseringen typisk skje i mange parallelle løp, med koordineringsutfordringer. Vann og avløp har en viss autonomi og en handlingsorientert ingeniørkultur, som gjør at endel digitaliseringsprosjekter og løsninger kanskje ikke er like godt forankret i IT-avdelingen. 

Cybersikkerhet og trusler mot vann og avløp blir tema for en egen artikkel og episode i vår splitter nye podcast «Vannposten», som dere etter hvert finner i de vanlige appene. 

Samarbeid om nødvann

Monica Gudim fra NRVA fikk anledning til å orientere om samarbeidet de har initiert med omkringliggende kommuner om anskaffelse, lagring og felles bruk av utstyr til nødvannsforsyning. Hun kunne vise til et godt og praktisk samarbeid mellom kommunene, uten for mye byråkrati. 

-Samarbeidet og utstyret har vært satt på prøve og vist sin verdi i flere reelle hendelser, blant annet under leirskredet i Gjerdrum, kunne Gudim fortelle.  

Til sist vil vi takke deltakerne fra driftsassistansene for stort engasjement, kunnskapsdeling, konstruktive diskusjoner og hyggelig samvær disse kalde vinterdagene på Hamar! 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer