6255 3030 post@norskvann.no

Nytt om forslag til revidert avløpsdirektiv

27. sep, 2023 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker

Miljøkomiteen i parlamentet (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)) ble i møte 20. september enige om sitt endelige forslag til revidert avløpsdirektiv. 

Les pressemeldingen fra ENVI her

Dokumentet med alle endringsforslag kan leses her

Hovedendringene i forslaget som får betydning for avløpsrensing i Norge:

 • Virkeområdet foreslås å gjelde for alle tettbebyggelser fra 750 pe
 • Alle anlegg i tettbebyggelse fra 750 pe må ha sekundærrensing
  • Mulighet for redusert rensekrav for organisk stoff i områder med kaldt klima hvis årlig gjennomsnittstemperatur på innløpet er under 6°C og utslippet ikke har negativ effekt på miljøet
 • Rensekrav for fosfor på 93% eller utløpskonsentrasjon på maksimalt 0,2 mg/l
 • Rensekrav for nitrogen på 80% eller utløpskonsentrasjon på maksimalt 8 mg/l
  • Naturlig retensjon kan tilgodeses under gitte forutsetninger
 • Anlegg over 100 000 pe må rense for både fosfor, nitrogen og mikroforurensninger

Det er planlagt at EU-parlamentet skal stemme over forslaget fra ENVI i møte 5. oktober.

Endringsforslag fra Rådet

Rådet i EU har også jobbet med endringsforslag og det siste arbeidsmøte for diskusjon av disse var 26. september. Noen endringsforslag som rådet diskuterte i dette møte var:

 • Mulighet for utsettelse av sekundærrensing i fjellområder hvor temperaturen på vannet gjør biologisk rensning utfordrende. I tillegg åpnes det for at tettsteder i mindre tettbefolkede regioner langs kysten i EUs ytterste regioner, som har utslipp til dype havområder med gode strømforhold, midlertidig kan få lempeligere krav så fremt det kan vises til at slike utslipp ikke har negativ effekt på vannmiljø eller helse. Disse ytterste regioner begrenses gjennom omtalen (fortalen) i direktivet til å gjelde nærmere angitte øyer, som Kanariøyene, Madeira og Guadeloupe. Det foreslås at slike områder skal få en utsatt frist på 15 år til å oppfylle de strengere kravene til sekundærrensing.
 • Rensekrav for fosfor på 87,5% eller utløpskonsentrasjon på 1 mg/l for tettbebyggelser fra 10 000 – 150 000 pe og 0,5 mg/l for tettbebyggelser over 150 000 pe
 • Rensekrav for nitrogen på 80 % eller utløpskonsentrasjon på 10 mg/l for tettbebyggelser fra 10 000 – 150 000 pe og 8 mg/l for tettbebyggelser over 150 000 pe
  • Prøver tatt når temperaturen ut av den biologiske reaktoren er under 10°C kan ekskluderes ved beregning av årlig renseeffekt.
  • Naturlig retensjon kan tilgodeses under gitte forutsetninger
 • Anlegg over 150 000 pe må rense for både fosfor, nitrogen og mikroforurensninger

Rådet skal stemme over det endelige endringsforslaget 16. oktober. 

Når både parlamentet og rådet har bestemt seg for sine endelige forslag, kan trilogforhandlingene starte. Dette er forhandlinger mellom kommisjonen, parlamentet og rådet for å bli bli enige om endelig direktivtekst. Det er viktig at denne kommer på plass før det er nytt EU-valg i juni 2024. Hvis ikke kan nye personer og nye meninger føre til at mye av arbeidene må gjøres på nytt.

Se også temasidene våre om revideringen av avløpsdirektivet

 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer