6255 3030 post@norskvann.no

Ny Norsk Vann rapport og veileder om sikker utforming av åpne overvannsløsninger

28. apr, 2023 | Overvann, Rapporter

Norsk Vann rapport 271/2022, og tilhørende veileder 272/2022, utreder rammebetingelser og beskriver forslag til ulike tiltak som kan benyttes for å oppnå trygg utforming av åpne overvannsløsninger og oversvømmelsesarealer. Rapportene er nå tilgjengelige i vannbokhandelen.

Fremtidsrettet overvannshåndtering innebærer at fordrøyning og flomdemping i hovedsak skal skje på overflaten. Norsk regelverk knyttet til håndtering av overvann finnes blant annet i Plan- og Bygningsloven og i Byggteknisk forskrift (TEK17). Selv om regelverket beskriver åpen fordrøyning som foretrukken vannavledning, fokuseres det på sikkerhet i forhold til drukning. Veiledningen til TEK17 beskriver omfattende preaksepterte ytelser som inngjerding eller overdekking. Dette er trolig årsak til at åpne fordrøyningsløsninger ofte velges bort til fordel for lukket magasinering. Den konservative praksisen kan nok også til dels skyldes mangel på veiledningsmateriale om alternative sikringsmetoder og tilpasning til aktuell risiko for anleggets utforming, plassering og karakter.

Norsk Vann rapport 271/2022 utreder rammebetingelser og beste praksis for en sikker utforming av åpne overvannsløsninger og oversvømmelsesarealer i Skandinavia. Den fokuserer på bruk av åpne overvannsløsninger med både permanent og midlertidig vannspeil og dybde over 20 cm. Ved å følge anbefalingene i rapporten, kan prosjekterende anbefale trygge løsninger uten inngjerding også ved større vanndybder.
Rapporten kan benyttes av VA-faglig personell, arealplanleggere og landskapsarkitekter som jobber med åpen overvannshåndtering. Det presenteres eksempler og gis beskrivelser og forslag til utforming og andre sikringstiltak for ulike typer åpne vannspeil. Rapporten inneholder eksempler på risikovurderinger ved permanente og midlertidige vannspeil. Som tillegg til denne rapporten er det publisert en kortfattet veileder, Norsk Vann rapport 272/2022. Veilederen oppsummerer ulike tiltak som kan benyttes for å oppnå trygg utforming av åpne vannspeil. En sjekkliste som kan benyttes for risikovurdering ved planlegging og prosjektering utgjør en viktig del av veilederen.

Relaterte nyhetssaker

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Rapport A274/2022 om korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap kan nå lastes ned fra Vannbokhandelen. Rapporten gir en oversikt over oppdatert kunnskap og driftserfaringer innen korrosjonsbeskyttelse ved vannbehandling de siste 20 år. Hensikten er å hjelpe...

les mer
Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer