6255 3030 post@norskvann.no

Milliarder å hente på samarbeid om vann og avløp

29. sep, 2023 | Interessesaker, Kronikk

Kommunene må samarbeide mer om nødvendig opprustning av vann og avløp. Det kan redusere gebyrsjokket med mange milliarder kroner.

Av: Morten Andreas Meyer, generealsekretær Huseierne, Øivind Brevik, adm. dir. i Samfunnsbedriftene og Ragnhild Aalstad, direktør Norsk Vann (Kronikken er blant annet publisert i Kommunal Rapport)

500 milliarder kroner! Det er anslaget på investeringsbehovet for opprustning av vann og avløp de neste 15–20 årene.

Det er behov for store investeringer i renseanlegg, alternativ forsyning, overvannstiltak, fornyelse av ledningsnettet og nødvendige utvidelser av kapasiteten for å møte befolkningsveksten

Opprustningen skal også redusere sårbarhet og styrke beredskap i kommunene.

Siden vann- og avløpstjenestene dekkes av selvkost, vil kommunene måtte øke gebyrene. Landets boligeiere må derfor regne med et gebyrsjokk på vann og avløp – som kommer i tillegg til økte renter og generell prisoppgang.

Bokostnadsindeksen til Huseierne viser at vann- og avløpsgebyrene økte med opptil 50 prosent i perioden 2010–2021. Det er nær det dobbelte av den vanlige prisveksten.

Men det er bare begynnelsen. «Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser» som er utarbeidet av Oslo Economics, COWI og Kinei, viser at gebyrene skal dobles enda en gang. Bor du i Nord-Norge, kan det bli en tredobling.

Vi mener politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten, slik at det fortsatt blir mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt.

Når kommunene skal i gang med en historisk dugnad på vann og avløp, er det behov for bedre regulering. Det må stilles klare og målbare krav til effektivisering, slik at veksten i gebyrene blir så lav som mulig.

Staten må legge til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene. Slik kan man skape større og mer robuste kompetansemiljøer, og utnytte tilgjengelige ressurser på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Det er på sin plass å be om en nasjonal handlingsplan

En rekke rapporter viser at norske kommuner er best når de samarbeider om store oppgaver. Både «Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger» og sluttrapporten fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og avløpstjenesteneviser at tjenestekvalitet øker og gebyrer synker når større enheter leverer tjenestene.

På Østlandet og i Rogaland finner vi flere eksempler på samarbeid gjennom interkommunale selskaper (IKS). Denne modellen er langt mindre utbredt ellers i landet. Faktisk finnes det ikke ett eneste interkommunalt vann- og avløpsselskap nord for Mjøsa, og det er nettopp nordover i landet det største gebyrsjokket kommer.

Mens 97 prosent av norske kommuner samarbeider om renovasjon i IKS, er det bare 13 prosent som samarbeider om et interkommunalt selskap innen vann og avløp

Bedre organisering av vann- og avløpstjenestene er helt nødvendig for å unngå en størrelse på gebyrene som husholdningene ikke kan bære. Huseierne, Norsk Vann og Samfunnsbedriftene ønsker ingen statlig overstyring av kommunene. Vann- og avløpstjenestene skal fortsatt være et kommunalt ansvar. Men staten må bry seg mer.

Nasjonale myndigheter må sørge for insitamenter som gjør at kommunene velger de samfunnsøkonomisk mest gunstige løsningene, blant annet gjennom styrket samarbeid.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer