6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse til endring av drikkevannsforskriften

15. sep, 2022 | Høringsuttalelser, Vann

Norsk Vann har på vegne av våre medlemmer avgitt høringsuttalelse til forslag om endring av forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) til Mattilsynet.

Kort oppsummert

Hovedinntrykket av endringsforslagene er at disse er fornuftige og tar inn føringer fra nytt drikkevannsdirektiv på en god måte. Imidlertid er det enkelte av forslagene som Norsk Vann mener ikke bør gjennomføres, og andre som kun kan gjennomføres gitt at det legges til rette for dette via annet arbeid.

Last ned

Høringsuttalelsen er basert på dialog med våre medlemmer i form av skriftlige innspill, samtaler og møter.

Les hele den 8 sider lange høringsuttalelsen her

Høringsuttalelsen inneholder blant annet en bekymring for manglende kompetanse og kapasitet i Mattilsynets organisasjon som utfordrer deres evne til å ivareta sine oppgaver på tilfredsstillende måte. Norsk Vann forventer at Mattilsynet fortsetter å innta en aktiv og kompetent rolle knyttet til sin uttalelses- og innsigelsesrett til plansaker etter plan- og bygningsloven. Dette er helt nødvendig for å få tilstrekkelig ivaretakelse av drikkevannshensyn og vannkildebeskyttelse. 

Videre adresseres behovet for et nytt rapporteringssystem på drikkevannsområdet. Dagens løsning for rapportering til Mattilsynet (MATS) har store mangler og er uforholdsmessig arbeidskrevende for kommunene. Nye rapporteringskrav, slik forslaget innebærer, vil forverre situasjonen. Systemet må digitaliseres og endres for å få bedre kvalitet på dataene, oversikt over tilstanden i norsk vannforsyning, grunnlag for benchmarking og redusert tidsforbruk forbundet med rapporteringen. 

Norsk Vann argumenterer også for at hensyn til beskyttelse og prioritering av drikkevann tas inn i plan- og bygningsloven § 3-1, som et hensyn som skal vektlegges ved planlegging etter plan- og bygningsloven. 

I høringsuttalelsen støtter Norsk Vann at fylkeskommunen tar en aktiv rolle i planarbeidet og sikring av vannkilder der hensynene går på tvers av kommunegrenser, men det må tydeliggjøres at oppgaven begrenses til dette, slik at man unngår nok en aktør i en allerede fragmentert myndighetsstyring av sektoren.  

Knyttet til NIS-regelverket mener Norsk Vann at kommuner og vannforsyningssystemer bør knytte seg til en CERT for å sikre at man får rask og systematisk varsling om sårbarheter, også knyttet til nettverks- og informasjonssystemer. Mattilsynet må være tydelige i sin kommunikasjon på hva varsling til Mattilsynet innebærer, hvilket formål den har og ikke minst hva som ikke blir ivaretatt ved en slik varsling. 

Videre er Norsk Vann positiv til at det settes fokus på vanntap, men mener det må gjøres store endringer i innrapporteringen og hvordan vanntap måles. Norsk Vann ønsker å bidra i den videre dialogen, valg av parametere og arbeidet knyttet til dette. 

Kjetil Furuberg
Kontaktperson:

Kjetil Furuberg
Avdelingsleder Vanntjenester

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt og smak i drikkevann er et komplekst fagfelt. For å løse problemer som oppstår, kreves god kunnskap om vannkilde, vannbehandling og distribusjonssystemet. Samspillet mellom et kompetansemiljø innen lukt og smak i drikkevann og anleggseier, er nødvendig for å...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Høringsuttalelse: NOU 2023:17 Nå er det alvor

Høringsuttalelse: NOU 2023:17 Nå er det alvor

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2023:17 – Nå er det alvor. Norsk Vann mener NOU 2023:17 peker på sentrale utfordringer for beredskapen i norsk vannforsyning. Utvalgets forslag til tiltak for økt beredskap og...

les mer