6255 3030 post@norskvann.no

Høydemodellen – nyttig verktøy for klimatilpasning

20. sep, 2022 | Overvann, Sikkerhet og beredskap, Teknologi

Den nasjonale detaljerte høydemodellen blir et svært nyttig verktøy i arbeidet med å tilpasse samfunnet til konsekvensene av klimaendringene, så som havnivåstigning, flom og overvann.

Det største landkartleggingsprosjektet noensinne i Norge har resultert i en kartløsning med svært detaljerte høydedata over hele landet. 230 000 kvadratkilometer har blitt laserscannet fra fly, og gitt høydemodellen en oppløsning på én meter. Det er Kartverket som har ledet prosjektet, som er et spleiselag mellom 8 departementer. 

I tillegg har prosjektet gjennomført kartlegging med grønn laser i grunne sjøområder, samt i noen vassdrag og innsjøer. 

Flomsonekart Fåvang

Alle dataene blir gjort gratis tilgjengelig for næringsliv, kommuner, offentlige virksomheter, utviklere og andre på

www.hoydedata.no 

Høyde- og dybdedataene er egna som grunnlag for detaljerte terrengmodeller og ulike former for terrengvisualisering. De kan blant annet brukes til å beregne flomsoner og skredfare, plassere vindmøller og havbruk, detaljplanlegge infrastruktur som vei, jernbane, kaianlegg og sjømerker, for å nevne noe. Høydemodellen kan også brukes i kartlegging av erosjonsrisiko, dråger (erosjon som følge av vannavrenning) og avrenning på jordbruksarealer. I tillegg kan modellen bidra i simulering av vindforhold i bebygde områder. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en informativ nettside med eksempler på hvordan høydemodellen kan brukes i arbeidet med klimatilpasning.

Les også

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell (Kartverket)

Superkart over Norge kan redusere flomskader (YR)

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer
Program for teknologiutvikling: ny utlysning av midler

Program for teknologiutvikling: ny utlysning av midler

Program for teknologiutvikling i vannbransjen er en tilskuddsordning for kommuner som skal bidra til tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann. Det er nå lyst ut midler til nye prosjekter. Søknadsfristen er 24. mars 2023. Folkehelseinstituttet...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer