6255 3030 post@norskvann.no

Høydemodellen – nyttig verktøy for klimatilpasning

20. sep, 2022 | Overvann, Sikkerhet og beredskap, Teknologi

Den nasjonale detaljerte høydemodellen blir et svært nyttig verktøy i arbeidet med å tilpasse samfunnet til konsekvensene av klimaendringene, så som havnivåstigning, flom og overvann.

Det største landkartleggingsprosjektet noensinne i Norge har resultert i en kartløsning med svært detaljerte høydedata over hele landet. 230 000 kvadratkilometer har blitt laserscannet fra fly, og gitt høydemodellen en oppløsning på én meter. Det er Kartverket som har ledet prosjektet, som er et spleiselag mellom 8 departementer. 

I tillegg har prosjektet gjennomført kartlegging med grønn laser i grunne sjøområder, samt i noen vassdrag og innsjøer. 

Flomsonekart Fåvang

Alle dataene blir gjort gratis tilgjengelig for næringsliv, kommuner, offentlige virksomheter, utviklere og andre på

www.hoydedata.no 

Høyde- og dybdedataene er egna som grunnlag for detaljerte terrengmodeller og ulike former for terrengvisualisering. De kan blant annet brukes til å beregne flomsoner og skredfare, plassere vindmøller og havbruk, detaljplanlegge infrastruktur som vei, jernbane, kaianlegg og sjømerker, for å nevne noe. Høydemodellen kan også brukes i kartlegging av erosjonsrisiko, dråger (erosjon som følge av vannavrenning) og avrenning på jordbruksarealer. I tillegg kan modellen bidra i simulering av vindforhold i bebygde områder. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en informativ nettside med eksempler på hvordan høydemodellen kan brukes i arbeidet med klimatilpasning.

Les også

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell (Kartverket)

Superkart over Norge kan redusere flomskader (YR)

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer