6255 3030 post@norskvann.no

Forslag til endringer i forurensningsforskriften del 4 om avløp

4. apr, 2022 | Høringsuttalelser

Norsk Vann ønsker velkommen forslagene til endring i bestemmelser om analysekrav i forurensningsforskriften, og støtter omleggingen til en nasjonal prosjekt-organisert prøvetaking og analysering av miljøgifter hvert 5. år. 

Norsk Vann har på vegne av bransjen avgitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet på forslag til endringer i forurensningsforskriftens del 4 om avløp. Miljødirektoratet foreslår at dagens krav til analyser av organiske miljøgifter i avløpsvann erstattes med nasjonale kartlegginger som gjennomføres hvert femte år.

Norsk Vann mener at det vil være mange fordeler med å gå over til prosjektbasert prøvetaking for organiske miljøgifter i både avløpsvann og slambåde for avløpsrenseanleggene og myndighetene: 

  • Mer fleksibelt med tanke på relevante parametere
  • Kan analysere på den fasen (slam/vann) som vil gi best bilde for den aktuelle parameteren
  • Lik prøvetakingsprosedyre for alle anleggene
  • Samme lab. som analyserer prøvene for alle anleggene
  • Samme person som utfører beregninger og vurderer tallenefor alle anleggene
  • Kan lettere sammenlikne resultater mellom anleggene
  • Det er enklere for anleggene å vurdere sine tilførsler/utslipp sammenliknet med nasjonalt nivå og vurdere behov for eventuelle tiltak
  • Man får gode og kvalitetssikrede data for status i Norge

Forslaget er i tråd med tidligere innspill fra Norsk Vann.

Høringen inneholdt også forslag til en del tekniske endringer av krav til analyser i forurensningsforskriften kap. 11, 13, 14 og 15 som Norsk Vann har noen innvendinger til.

Les hele høringsuttalelsen her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Endringer i IKS-loven til Stortinget

Endringer i IKS-loven til Stortinget

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har fått oversendt forslag om lovendringer i lov om interkommunale selskaper fra regjeringen. Saken hadde skriftlig høring med frist 12. april. Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Stortinget.  Innspillet er delt...

les mer
Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer