6255 3030 post@norskvann.no

Forslag til endringer i forurensningsforskriften del 4 om avløp

4. apr, 2022 | Høringsuttalelser

Norsk Vann ønsker velkommen forslagene til endring i bestemmelser om analysekrav i forurensningsforskriften, og støtter omleggingen til en nasjonal prosjekt-organisert prøvetaking og analysering av miljøgifter hvert 5. år. 

Norsk Vann har på vegne av bransjen avgitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet på forslag til endringer i forurensningsforskriftens del 4 om avløp. Miljødirektoratet foreslår at dagens krav til analyser av organiske miljøgifter i avløpsvann erstattes med nasjonale kartlegginger som gjennomføres hvert femte år.

Norsk Vann mener at det vil være mange fordeler med å gå over til prosjektbasert prøvetaking for organiske miljøgifter i både avløpsvann og slambåde for avløpsrenseanleggene og myndighetene: 

  • Mer fleksibelt med tanke på relevante parametere
  • Kan analysere på den fasen (slam/vann) som vil gi best bilde for den aktuelle parameteren
  • Lik prøvetakingsprosedyre for alle anleggene
  • Samme lab. som analyserer prøvene for alle anleggene
  • Samme person som utfører beregninger og vurderer tallenefor alle anleggene
  • Kan lettere sammenlikne resultater mellom anleggene
  • Det er enklere for anleggene å vurdere sine tilførsler/utslipp sammenliknet med nasjonalt nivå og vurdere behov for eventuelle tiltak
  • Man får gode og kvalitetssikrede data for status i Norge

Forslaget er i tråd med tidligere innspill fra Norsk Vann.

Høringen inneholdt også forslag til en del tekniske endringer av krav til analyser i forurensningsforskriften kap. 11, 13, 14 og 15 som Norsk Vann har noen innvendinger til.

Les hele høringsuttalelsen her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker