6255 3030 post@norskvann.no

Avløpsdirektiv: Dette mener Norsk Vann bør endres

9. des, 2022 | Avløp, Høringer, Interessesaker

Norsk Vann har gått nøye gjennom forslag til nytt avløpsdirektiv og identifisert de punktene som vi mener bør forandres eller justeres i endelig direktivtekst.

Alle interessenter er invitert til å gi innspill til direktivforslaget innen 6. februar, og Norsk Vann mener både interesseorganisasjoner og norske myndigheter bør signalisere sine synspunkter i denne høringen.

Norske forhold

Norge skiller seg fra mange andre europeiske land pga. geologi, klima, hydrologiske forhold i resipient og vannkvalitet i resipient, samt befolkningstall og bosettingsmønster. Tidligere avløpspolitikk i Norge har derfor lagt vekt på at det er fosfor (P) det er viktigst å fjerne fra mange av våre resipienter og at organisk stoff er mindre viktig.

I EU er det reduksjon av organisk stoff man har lagt vekt på og som er satt som den parameteren som skal fjernes på alle anleggene (sekundærrensing). Biologiske anlegg med aktivt slam for fjerning av organisk stoff er også utbredt, men i vårt kalde klima i Norge vil kanskje ikke biologiske anlegg fungere like bra.

Vi må kunne rense riktig

Norsk Vann sin posisjon er at vi skal rense riktig for å beskytte miljø og helse. All avløpsrensing har et klimafotavtrykk og krever ressurser, slik at å rense kun for å oppfylle et direktiv ikke er den beste løsningen for miljøet som helhet.

Bygging av avløpsrensing har et fotavtrykk i seg selv, og drift krever innsatsmidler som energi og kjemikalier. Det er derfor viktig at vi får et direktiv som åpner for at man får mulighet til å benytte de riktige løsningene for videre avløpsrensing i Norge, for å beskytte helse og de viktige vannforekomstene våre.

Begrunnede endringsforslag

I notatet som kan lastes ned under beskriver vi de områdene hvor vi mener det er behov for justeringer/forandringer i forslaget til nytt direktiv. Vi begrunner også våre synspunkter, og tenker at det er dette vi foreløpig ønsker å spille inn til høringen 6. februar 2023.

Last ned notatet (pdf) om hva Norsk Vann mener bør endres (sist endret 14.12.)

Norsk Vanns medlemmer kan sende inn kommentarer som de ønsker vi skal ta med i vårt innspill til post@norskvann.no innen utgangen av uke 1 2023.

Samtidig fortsetter vi å øve påtrykk på sentrale myndigheter, slik at de også benytter anledningen til å flagge en norsk posisjon knyttet til et direktiv som får svært stor innvirkning på vårt samfunn. 

Se også vår forrige sak om gjennomgangen vi har gjort av direktivforslaget: Veien mot et nytt avløpsdirektiv 

 

Relaterte nyhetssaker

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har lyst ut midler for 2023 for arbeid med klimatilpasning og for arbeid med å bedre miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Midler øremerket tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløp til Oslofjorden lyses ut senere. Tilskuddsordningen...

les mer
Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann Formålet er fortsatt å beskytte miljø og helse, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer