6255 3030 post@norskvann.no

Vannbransjens største utfordring blir å få rekruttert nok kompetanse

25. feb, 2022 | Utdanning

Norsk Vanns rapport 259 Kommunalt investeringsbehov i vann- og avløpsbransjen viser at kommunene må investere over 330 milliarder de neste 20 årene. I tilegg vil det også være store behov for investeringer på de private stikkledningene. Skal vi lykkes med dette må det mer kompetanse inn i bransjen. Nå utvikles et nytt studie på Fagskolen Innlandet som et av svarene for dette behovet.

Skrevet av Frode Iversen, Fagskolen Innlandet, og Tone Bakstad, Norsk Vann.

Det trengs nærmere 150 nye driftsoperatører hvert år de neste ti årene, ifølge Norsk Vann. Som svar på utfordringene tilbys nå et nettbasert VA-studie ved Fagskolen Innlandet over 4 år, hvor man kan bli fagskoleingeniør. Studiet er utviklet i samarbeid med bl. a. Norsk Vann som er kommunenes interesseorgan innen VA-sektoren og den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Studiet gir oppdatert kompetanse innen kommunalteknikk, vannforsyning, avløpsteknikk, hydraulikk og pumper. Studiet kvalifiserer for ledelse av drift, forvaltning, utvikling og oppgradering av kommunale og interkommunale VA-anlegg.

Vannforsyning – fysisk tilstand

I gjennomsnitt forsvinner 30 % av drikkevannet på vei til forbrukerne ved lekkasjer i korroderte og ødelagte ledninger. Noen vannverk har hele 60 % lekkasje, noe som gir store økonomiske konsekvenser nå, og ikke minst for fremtidige generasjoner. Infrastrukturen flere steder er nærmere 100 år gammel, og de neste 20 årene krever betydelige investeringer i ledningsnett og renseanlegg. Alder, nødvendig vedlikehold, klimaendringer, urbanisering og befolkningsøkning krever sitt.

Avløpsanlegg – fysisk tilstand

Sikker transport av avløpsvann og rensekrav er de viktigste vurderingskriteriene for standarden på avløpstjenestene. Ved siste sammenstilling i juni 2019 overholdt under halvparten av rense-anleggene de kravene som er stilt i avløpsdirektivet mht. fosfor- og nitrogenfjerning. Økt fokus på miljøgifter, mikroplast og legemiddelrester legger ytterligere trykk.

Rekrutteringsbehovet

Det har ikke eksistert en formell fagutdanning for driftspersonell i vannbransjen, og halvparten av kommunene rapporterer at de har utfordringer med å skaffe kvalifisert personell. Operatører rekrutteres i dag fra en rekke ulike yrkesutdanninger, blant annet rørleggere.

Arbeidet med å etablere utdanningsløp i videregående skoler og fagskoler rettes nå mot vannbransjens behov. – Bransjen må klare å etablere mer effektive prosesser og øke gjennomføringskraften for at vi skal lykkes, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. Derfor vil VA-ingeniører bli viktige i framtiden for å gi bransjen den nødvendige kompetansen som etterspørres.

Om studiet

Ferdig utdannede fagskoleingeniører skal kunne planlegge, prosjektere og drive anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann og sørge for forsvarlig håndtering av avløpsvann slik at forurensning ikke forekommer. I tillegg arbeider VA-ingeniørene med å forhindre flom i tettbygde strøk på grunn av regnvann.

Studiet gir innsikt i kjemiske, mekaniske og biologiske prosesser i vann for å kunne velge gode vannkilder og verne vannmiljøet mot forurensning. Man får kompetanse i dimensjonering, bygging og drift av vannledningsnett og avløpsnett for både avløpsvann og regnvann, samt anlegg for rensing av drikkevann og avløpsvann. Dette kombineres med nær kontakt med næringslivet, både i offentlig og privat regi.

– Sikkert drikkevann og trygg håndtering av avløpsvannet er en av grunnpilarene i et velfungerende samfunn. Som nasjon må vi sikre disse funksjonene for framtiden, og funksjonene blir kun opprettholdt av en robust infrastruktur, sier SINTEF-forsker Stian Bruaset, som var med å utarbeide rapporten som viser at kommune-Norge må brette opp ermene, både når det gjelder investeringer og ressurser for å øke takten av fornyelse av ledninger og renseanlegg de neste 20 årene.

– Vi oppfordrer medlemmene til å se om de har fagarbeidere som nå er motivert for en slik videreutdanning. Rekruttering vil bli en av de største og mest krevende oppgavene for vannbransjen de kommende årene, avslutter Thomas Breen.

På bildet fra venstre: Yngve Wold, assisterende direktør Norsk Vann, Thomas Langeland Jørgensen,
stabsleder Norsk Vann og Trond Bjørge, lærer i VA, Fagskolen Innlandet.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
Har din virksomhet nok elektrokompetanse?

Har din virksomhet nok elektrokompetanse?

Trygg og effektiv drift av de elektriske anleggene og komponentene knyttet til vann- og avløpsinfrastrukturen er av stor betydning for leveringssikkerheten. Da kan det være en klok investering å sørge for at driftsoperatørene har nødvendig kompetanse. Driftsoperatører...

les mer