6255 3030 post@norskvann.no

Reagerer på Miljødirektoratets ønske om å fase ut infiltrasjonsanlegg i tettbebyggelser

20. sep, 2023 | Avløp, Miljø, Renseanlegg

30. juni sendte Norsk Vann, sammen med NMBU, NIBIO og Asplan Viak, en reaksjon på at Miljødirektoratet ønsker å fase ut infiltrasjonsanlegg som ligger i tettbebyggelser.

Miljødirektoratet sendte 19. januar i år et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Her svarer de blant annet på Statsforvalterens ønske om veiledning knyttet til infiltrasjonsløsninger i større tettbebyggelser, med tanke på slike løsningers mulighet til å overholde krav til prøvetaking i forurensningsforskriftens kapittel 14.

Norsk Vann, NMBU, NIBIO og Asplan Viak sendte 30. juni et tilsvar til Miljødirektoratet som reaksjon på uttalelsen.

Inkludert i brevet oversendt Miljødirektoratet var også et omfattende notat som sammenstiller viktig kunnskap om større infiltrasjonsanlegg. 

I brevet fra Miljødirektoratet sendt 19. januar fremgår det at direktoratet ser det som rimelig at bruk av infiltrasjonsbasseng fases ut. Det fastslås at anleggene ikke kan prøvetas i samsvar med forurensningsforskriften og det sås tvil om de fungerer tilfredsstillende og under alle klimatiske forhold. Som en følge av brevet fra Miljødirektoratet erfarer kommunene at Statsforvalterne legger ny praksis til grunn ved behandling av søknader om utslippstillatelse.

Norsk Vann, NMBU, NIBIO og Asplan Viak er i brevet uenige i den faglige argumentasjonen til Miljødirektoratet. I utsendte notat er en kort sammenstilling av viktig kunnskap om store infiltrasjonsanlegg. Det arbeides nå med en mer utfyllende rapport om infiltrasjonsløsninger generelt, både i større og mindre skala. Målet med rapporten er å gi mer inngående kunnskap om infiltrasjonsløsninger, og det planlegges at denne rapporten ferdigstilles i løpet av 2023.

Norsk Vann, NMBU, NIBIO og Asplan Viak ber i brevet om at Miljødirektoratet revurdere sin anbefaling om utfasing av infiltrasjonsbasseng. Det bes også om at Miljødirektoratet justerer sin veiledning til forurensningsforskriften om definisjon av prøvetaking, slik at det kan tas representative prøver også av infiltrasjonsanlegg.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer