6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Mikroforurensninger og legemidler

29. jun, 2023 | Avløp, Miljø, Rapporter, Renseanlegg

En ny rapport fra Norsk Vann bidrar med kunnskapsgrunnlag om kilder og skjebne til mikroforurensninger og legemidler som havner i avløpsvannet, og hvordan disse påvirkes av de mest utbredte behandlingstrinnene på norske renseanlegg. 

Rapporten sammenstiller informasjon om hvordan renseprosesser og slambehandling påvirker innholdet av mikroforurensinger og legemidler i avløpsslam og i renset avløpsvann.  

For legemidler er utslippet fra norske renseanlegg estimert ut fra målinger og på modeller (salgstall og modellering av ulike typer av renseanlegg). Estimerte miljøkonsentrasjoner (Predicted Effect Consentration – PEC) ble sammenlignet med effektkonsentrasjoner (Predicted No Effect Consentration – PNEC) for å estimere risikokvotienten (PEC/PNEC). 

Det ble gjort et utvalg på 20 legemidler (inklusive 2 metabolitter) og 13 prioriterte og vannregionspesifikke stoffer for nærmere undersøkelser i denne studien. I tillegg til å sammenstille målinger av de utvalgte stoffene, er det også sammenstilt informasjon om stoffenes iboende egenskaper.

Rapporten vil være et viktig hjelpemiddel for kommuner og renseanlegg som må forberede seg på mulige nye krav til avansert rensing av mikroforurensninger og legemidler, i tråd med forslag til nytt avløpsdirektiv. 

Rapporten er tilgjengelig i vår bokhandel

Kontaktperson:

Arne Haarr
rådgiver
tlf: 951 87 894

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer