6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Lange pumpeledninger for avløp på land og i sjø

1. jun, 2023 | Avløp, Rapporter

Rapport 276/2023 Lange pumpeledninger for avløp på land og i sjø er nå tilgjengelig både i trykt og digital form. Rapporten informerer om prosjektering og drift av lange sjø- og pumpeledninger for avløpsvann, slik at ledningsanlegg kan bygges og driftes effektivt. 

Med strengere rensekrav og skjerpet praktisering av gjeldende krav står mange kommuner overfor utfordrende vurderinger, deriblant å legge ned mindre og umoderne renseanlegg for å transportere avløpsvannet videre til et større renseanlegg som eventuelt utvides/oppgraderes eller etableres. Omleggingen vil medføre etablering av lange pumpeledninger som enten legges i sjøen eller på land. Denne rapporten gir oversikt over de ulike fasene ved etablering, prosjektering og drift av lange sjø- og pumpeledninger for avløpsvann, slik at kommuner, rådgivere og beslutningstakere kan fatte gode avgjørelser.

Veiledningen samler teori på området, og har supplert med foreliggende driftserfaringer fra eksisterende anlegg som er bygget. Lange pumpeledninger er sterkt avhengig av veldimensjonerte og godt driftede pumpestasjoner. Pumpenes virkemåte, styring og begrensninger må tas hensyn til. Topografien varierer, og utfordringer knyttet til luft- og gassproblematikk må håndteres. Systemets komponenter beskrives med angitte formler for å kunne dimensjonere anlegget riktig.

Norge har lang erfaring med sjøledninger. Sammen med utviklingen av materialet PE (Polyetylen) blir bruken av sjøledninger stadig mer utbredt. Veiledningen gir god forståelse av hvordan pumpeledninger i sjø kan utføres i praksis, med formler for senking og vedlikehold av ledningen.

Vi håper at denne veiledningen vil være til hjelp når ledningseiere skal foreta vurderinger og velge hvilke avløpssystemer som skal ivareta framtidens behov for oppsamling og rensing av avløpsvann!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer