6255 3030 post@norskvann.no

Nasjonal strategi for behandling og disponering av avløpsslam

7. jul, 2023 | Avløp, Rapporter, Slam

Ny Norsk Vann rapport

Mer rensing av avløpsvann betyr mer slam – men hvordan skal vi behandle dette, og hva skal være målet for behandlingen? Hvordan kan vi best utnytte ressursene fra avløpsvann og -slam?

Dette er noen av utfordringene som den nye rapporten fra Norsk Vann forsøker å svare på.

Rapporten anbefaler at hovedmålet med slambehandling og slamdisponering i Norge skal være at slammet sees på som en ressurs og skal inngå i den sirkulære økonomien, hvor alle stoffer av verdi (nyttestoffer) resirkuleres og brukes på nytt, samtidig som innholdet av stoffer med negativ effekt på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer skal reduseres til et akseptabelt nivå.

Her finnes strategier for resirkulering av organisk stoff (karbon), fosfor og nitrogen fra avløpsslam, og for eliminering av skadestoffer. Det er dessuten eksempler på hvordan renseanlegg utvikler produkter av slam som er tilpasset nye markeder.

Rapporten inneholder fylkesvis statistikk for eksisterende slammengder og prognoser for framtiden, og det er laget konkrete strategier som er tilpasset ulike regionale forhold.

Med hensyn til mikroforurensninger er det gitt en oversikt over gjennomførte kartlegginger av miljøgifter i norsk avløpsslam, og behovet for kunnskap og risikovurderinger som grunnlag for grenseverdier drøftes.

Rapporten er tilgjengelig i vår bokhandel.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer