6255 3030 post@norskvann.no

Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

1. feb, 2022 | Avløp, Interessesaker, Vann

Bedre organisering, økt kompetanse og riktig bruk av teknologi og arbeidsmetoder er nøkkelfaktorer for en mer effektiv vann- og avløpssektor. 

Det går frem av en omfattende mulighetsstudie utarbeidet av Oslo Economics i samarbeid med rådgiverselskapene COWI og Kinei, som ble lagt frem 25. januar. Studien ble bestilt av Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet under Solberg-regjeringen. Bestillingen kom blant annet på bakgrunn av det store investeringsbehovet som kreves i sektoren de neste årene for å oppgradere vann- og avløpsnettet. 

Kommunene har en rekke utfordringer blant annet knyttet til reservevann, avløpshåndtering og ledningsfornyelse. En forutsetning for å drive effektive vann- og avløpstjenester er å ha tilstrekkelig kompetanse på både vann- og avløpsdrift- og -investeringer. I Norge har om lag halvparten av landets kommuner færre enn 5 000 innbyggere, og svært få av disse samarbeider om vann- og avløpstjenestene for å løse utfordringene med kompetansemangel, heter det i studien.

Studien inneholder en relativt omfattende analyse av nåsituasjonen som er verdt å lese for alle, også de uten inngående kjennskap om bransjen. 

Studien konkluderer med at det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vil være å organisere vann- og avløpsenhetene i regionale enheter, for å sørge for best mulig bruk og forvaltning av vannkilder, resipienter, infrastruktur og fagfolk. I tillegg bør staten inn med mer systematisk styring av sektoren, blant annet ved å samle myndighetsansvaret for avløp.

Kommentar fra Norsk Vann

– Vi kjenner igjen mye av grunnlaget i mulighetsstudien fra våre egne rapporter og vår benchmarking bedreVANN, og bransjen har selv pekt på de samme utfordringene og behovene for å finne sammen om nye og mer effektive løsninger. En mer helhetlig og koordinert statlig styring, særlig på avløpshåndtering, mener vi også er klokt når vi ser utfordringene vi står overfor f. eks. med tanke på Oslofjorden. Dette er tiltak vi har etterspurt lenge, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

– Samtidig savner vi viktige betraktninger blant annet rundt markedets kapasitet til å bistå kommunene i den enorme jobben de er pålagt å gjøre innen strenge tidsfrister, og statsforvaltningens evne til å følge opp når «alt skal gjøres samtidig». 75 % av gebyrene brukes til kjøp i det private markedet. Kombinasjonen av bedre statlig koordinering og tiltak for å møte markedssvikt på grunn av kapasitet er nok det som vil gi best effekt for situasjonen vi har nå. Staten må altså bidra til at vi kan få en bedre koordinert innsats, gjennom sin myndighetsutøvelse, sier Breen

– Det er også en kjensgjerning at størrelsen på en organisasjon som skal levere de samfunnskritiske tjenestene vann og avløp på en god og bærekraftig måte har betydning. Hva som er den ideelle formen eller størrelsen på en slik organisasjon er likevel et komplekst tema, og her tror vi nok det kreves mer inngående analyser enn denne studien har levert, sier Breen. 

– Vi har tatt til orde for et nasjonalt krafttak for avløp for å sikre fornuftige prioriteringer, gode samarbeidsformer mellom offentlige aktører og næringen, og målrettet innovasjon og teknologiutvikling, både for å oppfylle myndighetenes utslippskrav og bransjens egne ambisiøse miljømål. Da vil også en fornuftig organisering følge naturlig som en del av dette, avslutter Breen.

Følges opp i departementene

Mulighetsstudien skal følges opp i de tre departementene som sto bak bestillingen. 

– En god avløpshåndtering er viktig for miljø og helse, men det er ikke tvil om at vann- og avløpssektoren står overfor store utfordringer. Klima- og miljødepartementet vil sammen med de andre departementene gå grundig gjennom funnene og vurdere hvordan vi best kan følge opp studien, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Last ned rapporten

Rapporten kan lastes ned fra Regjeringens nettsider 

Les også:

Styret i Norsk Vann satte i begynnelsen av 2019 ned en arbeidsgruppe for å se på effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene. Les mer om dette arbeidet og se sluttrapporten her

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS ønsker å løfte utfordringsbildet for vann- og avløpssektoren høyere opp på den politiske dagsorden.  Frem mot landsstyret i mai legger KS opp til strategisk drøfting av situasjonen på VA-sektoren med sine medlemmer. Målet er å diskutere løsninger og...

les mer
Verdens vanndag

Verdens vanndag

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden.  Norge er et velsignet vannrikt land. Noen ganger blir det faktisk for mye av det gode, når regnet spruter ned i stadig villere byger. Men...

les mer
Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer
IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer