6255 3030 post@norskvann.no

Krevende leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren 

30. sep, 2022 | Avløp, Sikkerhet og beredskap, Vannbehandling

Faren for mangel på jernbaserte fellingskjemikalier i løpet av året er nå høyst reell. For andre kjemikalier er det ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Leverandørene må møtes med dialog om inngåtte avtaler.

Svært høye energikostnader, etterdønninger fra pandemien, klimautfordringer med tørke i noen områder og krigen i Ukraina som påvirker råvaretilgang og -priser, har ført til at flere produsenter av råvarer og ferdigvarer til vann- og avløpsbransjen har store problemer med å opprettholde sin produksjon. I Tyskland og på resten av kontinentet er leveransesituasjonen prekær og under press, og dette smitter nå over på det nordiske markedet. Enkelte leverandører har erklært force majeure for levering av jernbaserte fellingskjemikalier fordi de ikke har mulighet til å produsere normalt volum i dagens situasjon.

Utviklingen videre er per dags dato noe uoversiktlig. Tett kontakt med egen leverandør blir derfor viktig. Ved spørsmål knyttet til levering, ta kontakt med dine leverandører og få en vurdering av situasjonen. 

Svært høy prisutvikling medfører stor kostnadsøkning i produksjonen av kjemikaliene. Denne kritiske situasjonen utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Det er kritisk viktig at leverandørene møtes med reell dialog om hvordan denne prisøkningen kan dekkes inn. Alternativt kan det på lengre sikt medføre at det ikke er mulig å gjennomføre avtalte leveranser. Norsk Vann har tidligere omtalt dette i artikkelen «Prisregulering i løpende kontrakter». Dokumentasjon av kostnadsøkning og marginer hos leverandør forutsettes

De som skal ut i markedet med nye rammeavtaler må utforme disse slik at det foreligger mekanismer for å håndtere usikkerhet og risiko i dagens situasjon. Les mer om dette på DFØ sine sider 

Norsk Vann har løpende dialog med norske myndigheter ved Mattilsynet, Miljødirektoratet og DSB, og norske leverandører. Leverandørene er representert ved sin forening FLNV (https://www.flnv.no/). Videre er det samtaler med enkeltleverandører ved behov. 

Prioriteringer

Ved mangel på kjemikalier er det en felles forståelse mellom myndigheter, leverandører og bransje for hvordan leveransene skal prioriteres. De mest samfunnskritiske funksjonene vil prioriteres først. Vannbehandling prioriteres før avløpsrensing. Større avløpsrenseanlegg med utslipp til vannkilder som også benyttes til råvann for drikkevann, vil deretter prioriteres. Så følger anlegg med utslipp til sårbare resipienter. En mer detaljert liste er utarbeidet, men dette er de overordnede føringene som legges til grunn. Denne forståelsen ble etablert våren 2020 som en del av beredskapsarbeidet knyttet til håndtering av koronapandemien. Utfra dette er vil det være avløpsrenseanleggene som kan bli berørt ved en mangel på kjemikalier.

Anbefalinge

Dagens marked er under press, noe som medfører økte kostnader, vanskeligere tilgang på råvarer og mindre volum lagret vare tilgjengelig for ulike typer kjemikalier. Innkjøp av større volum kjemikalier på kort varsel utenom inngåtte avtaler, eller inngåelse av svært kortsiktige avtaler, kan medføre unødvendig usikkerhet i leveransene.  

Utfra dette gis følgende anbefalinger;

  1. Avtaler må ha langsiktighet. Innkjøp på spot-marked eller andre typer kortsiktige avtaler kan medføre en unødvendig risiko knyttet til leveransesikkerhet.
  2. Bestillinger av kjemikalier må legges inn i god tid og tilstrekkelig langt frem i tid.
  3. Indekser som regulerer pris i avtaler der hvor indeksene ikke gjenspeiler prisøkning, må kunne fravikes midlertidig. Alle ledd i produksjonen av kjemikalier har opplevd stor prisøkning (råvarer, energikostnader, fraktkostnader m.v.). Det må vises forståelse for at dette setter inngåtte avtaler midlertidig under press. Det er ikke ønskelig at lite fleksibilitet i dialogen om inngåtte avtaler medfører oppsigelse av avtaler eller liknende, som igjen medfører at leveringssikkerheten blir redusert. I dagens marked kan det være krevende å inngå nye avtaler. Dokumenterte økte utgifter må legges til grunn for dialogen omkring inngåtte avtaler.
  4.  Vurder lokale tiltak og tilpasninger ved manglende leveranse av jernbaserte fellingskjemikalier. 

 

Kjetil Furuberg
Kontaktperson:

Kjetil Furuberg
Avdelingsleder Vanntjenester, Norsk Vann

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer