6255 3030 post@norskvann.no

Interessepolitikk og rammebetingelser

Norsk Vann fronter en rekke saker som er viktige for medlemmene våre sin evne til å levere trygt vann i springen og forsvarlig håndtering av avløpsvann. Det gjør vi blant annet ved å løpende sette problemstillinger på agendaen hos sentrale myndigheter, koordinere og skrive høringsinnspill fra bransjen til stortinget, ulike departementer og direktorater, gjennom medieutspill og samarbeide med ulike interesseaktører.

Thomas Breen utenfor stortinget
Møte med Listhaug i Stortinget
Stortingshøring om statsbudsjett

De viktigste sakene vi jobber med nå

Behov for en vanntjenestelov

Statlige myndigheter må følge opp samfunnets behov og Stortingets føringer om å ­lovregulere kommunenes vann- og avløpstjenester til innbyggerne gjennom en sektorlov for vanntjenester. Dagens praksis, med at hver kommune må fastsette abonnementsvilkår for sine vann- og avløpstjenester, er ressurskrevende og gir innbyggerne dårligere rettssikkerhet. I tillegg har ikke kommunene tilstrekkelige virkemidler for å motvirke vannlekkasjer og håndheve vanningsrestriksjoner.

Organisering og finansiering av vann- og avløpstjenestene

Vann- og avløpstjenestene utføres i hovedsak av kommuner og kommunalt eide selskaper. Vass- og avløpsanleggslova fra 2012 sikrer at kommunalt eide vann- og avløpsanlegg ikke selges til private. Finansiering av tjenestene skjer gjennom gebyrer fra abonnentene til selvkost. Samlet årsproduksjon for vann- og avløpstjenester var 24,4 mrd. kr for 2019, og av dette ble 72 % benyttet til kjøp av varer og tjenester i markedet. 

Vannbransjen og regelverket må tilpasses et endret klima

Konsekvensene av klimaendringene blir stadig mer synlige. Kommuner og selskaper arbeider fortløpende med å tilpasse vann- og avløpstjenestene til den nye klimahverdagen. Dette er helt nødvendig for at de fortsatt skal kunne levere gode og trygge tjenester til boligeiere og næringsliv. Staten må parallelt gjøre det enklere for kommuner og selskap å kunne velge de beste og mest kostnadseffektive klimatilpasningstiltakene, til beste for innbyggerne som mottar og finansierer disse livsviktige tjenestene.

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg

For å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann, må norske kommuner de neste 20 årene oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 milliarder kroner. Dette vil medføre kraftig økning i de kommunale vann- og avløpsgebyrene.

Satsing på vannutdanning og -forskning er nødvendig

For å sikre rent og trygt vann til hele Norges befolkning, har vannbransjen et sårt behov for at det utdannes tilstrekkelig med fagarbeidere og ingeniører/sivilingeniører på vann, avløp og miljø. Forskning og teknologiutvikling vil også være avgjørende for å sikre utvikling, utbygging og vedlike­ hold av samfunnskritisk infrastruktur, samt tilpasning til klimaendringene. Om staten, fylkes­ kommunen og utdannings­ og forsknings institusjonene i samarbeid med vannbransjen ikke klarer å sikre tilstrekkelig vannkompetanse i fremtiden, vil dette ha alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Arbeid med bærekraft i vannbransjen må prioriteres

Vannbransjen har ansvaret for de viktige vann- og avløpstjenestene til befolkning og næringsliv og forvalter dermed en av våre aller viktigste ressurser i et bærekraftperspektiv – rent vann. Norsk Vanns årsmøte vedtok i september 2017 en «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen». De nasjonale målene skal tjene som inspirasjon for den enkelte  virksomhet, som selv bør fastsette sine konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og forutsetninger.  

Drikkevannskilder må beskyttes mot forurensning

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Norske vannverk bruker i stor grad overflate-vannkilder til produksjon av drikkevann. Drikkevannskildene er under stadig press og må beskyttes best mulig mot forurensende utbygging og aktivitet. Både vannbransjen, politikere og myndigheter må ta sin del av ansvaret for å sikre vårt felles drikkevann.

Utnyttelse av ressursene i avløpsslam

Avløpsslam er et resultat av rensing av avløpsvann fra befolkning og næringsliv. Avløpsslam er rikt på organisk materiale og næringsstoffer som nitrogen og fosfor, og må behandles og utnyttes som en verdifull ressurs.

Mikroplast og vannbransjen

Vannbransjen står for produksjon av vårt viktigste næringsmiddel og vannverkene må derfor ha kunnskap om alle eventuelle farer knyttet til uønsket innhold i drikkevannet. Dette gjelder også mikroplast. I tillegg er avløpsvann og overvann bærer av en del mikroplast, og påvirker derfor strømmen av mikroplast fra kilde til miljøet.

Helhetlig vannforvaltning er viktig, men krevende

I Norge vil vi helst ta rent vann i naturen som en selvfølge. Faktum er at mange vann­ forekomster har for dårlig kvalitet, og Norge må gjøre omfattende tiltak for å nå felles­ europeiske vannkvalitetsmål. Dette vil kreve økt kunnskap, mer ressurser til arbeidet og incentiver som sikrer at nødvendige tiltak gjennomføres.

Pågående høringer

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Sluttrapporten fra Gjerdrumutvalget inneholder anbefalinger og tiltak for å forebygge ødeleggende kvikkleireskred. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste en utredningsplikt for kommuner og et statlig ansvar for å sikre områder hvor det er overhengende fare for...

les mer
Vet du om noen høringer som Norsk Vann bør gi uttalelser til?
Kontakt i så fall Elin Riise.

De siste høringsuttalelser

Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer

Andre innspill

Går vi fremtiden blindt i møte?

Går vi fremtiden blindt i møte?

I en tid der miljøambisjonene blir stadig større, og kompleksiteten og tempoet i utviklingen av regelverk øker, trenger vi fagfolkene i Miljødirektoratet mer enn noensinne.  Av: direktør Thomas Breen, Norsk Vann Miljødirektoratets leder Ellen Hambro frykter at etaten...

les mer

Norsk Vanns pressekontakter

Thomas Breen

Direktør

Mob. (+47) 479 75 340

Send epost

Thomas L Jørgensen

Stabsleder

Mob. (+47) 950 49 728

Send epost

Tone Bakstad

Kommnuikasjons-rådgiver

Mob. (+47) 477 58 878

Send epost

Frode Skår

Kommunikasjons-rådgiver

Mob. (+47) 911 27 175

Send epost

Norsk Vann ønsker en tett og åpen dialog med samfunnet, og bidrar gjerne med faglig informasjon på vann- og avløpsområdet:

  • drikkevannskvalitet
  • miljøsituasjon
  • fornyelse og vedlikehold
  • klimatilpasning
  • energiproduksjon
  • forskning
  • organisering
  • politikk

Hovedtalsperson i media er direktør Thomas Breen.

Dersom du ønsker å motta pressemeldinger fra Norsk Vann, send en e-post til Tone Bakstad.

Nedlastinger