6255 3030 post@norskvann.no

Arbeid med bærekraft i vannbransjen må prioriteres

Vannbransjen har ansvaret for de viktige vann- og avløpstjenestene til befolkning og næringsliv og forvalter dermed en av våre aller viktigste ressurser i et bærekraftperspektiv – rent vann. Norsk Vanns årsmøte vedtok i september 2017 en «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen». De nasjonale målene skal tjene som inspirasjon for den enkelte  virksomhet, som selv bør fastsette sine konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og forutsetninger.  

Vannbransjens rolle i bærekraftarbeidet

Vannbransjen skal sørge for nok og rent vann i springen, levere renset vann tilbake til vannkretsløpet og utnytte ressursene i avløpsvannet på en god måte. Drikkevannskilder er en viktig naturressurs som må beskyttes for dagens og fremtidens generasjoner. Vannbransjen spiller også en sentral rolle i klimatilpasnings-arbeidet og med å omstille samfunnet til å tåle mer ekstreme nedbørepisoder. Vi skylder dessuten kommende genera-sjoner å vedlikeholde og utvikle en infrastruktur som er bedre enn den vi selv overtok.

Vannbransjen kan spille en sentral rolle i det grønne skiftet og i arbeidet med å omstille Norge til et konkurransedyktig lavutslippssamfunn. Årlig omsettes det for omlag 18 mrd. kr i arbeidet med å produsere vann- og avløpstjenestene, og investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fram mot 2040 er -beregnet til omlag 280 mrd. kr. De store investeringene i vann- og avløpsinfrastruktur og klima-tilpasningstiltak fremover gir muligheter for innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger, som har et marked både nasjonalt og globalt. 

Mål for bærekraftarbeidet

Norsk vannbransje skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte som sikrer rent vann i springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine bærekraftmål.

Delmål 1 Klimagasser 

Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet klimaregnskap for sin virksomhet. Basert på dette skal det utarbeides en plan for reduksjon av bransjens samlede utslipp innen år 2030. Norsk Vann skal i 2017-2018 utarbeide metodikken for dette i samarbeid med nasjonale myndigheter.

Delmål 2 Energi 

Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt energiforbruk basert på 2014-nivået, gjennom tiltak for energieffektivisering og energiproduksjon.

Delmål 3 Utslipp til vannforekomster

Virksomheter skal overholde de til enhver tid gjeldende utslippskravene og slik sett bidra til å oppfylle vannforskriftens mål om god miljøtilstand.

Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet

4.1 Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet en plan for å komme ned på en bærekraftig lekkasjeandel fra vannledningsnettet. For bransjen som helhet skal lekkasjeandelen av samlet vannproduksjon være mindre enn 20 % innen 2030.

4.2 Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan for reduksjon av fremmedvann innen 2020. For bransjen som helhet skal andelen fremmedvann av samlet tilførsel til avløpsrenseanleggene reduseres med 30 % innen 2030. 

Delmål 5 Ledningsnettfornyelse

Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan innen 2020 for fornyelse av vann- og avløpsledningsnettet, basert på tilstanden og lokale forhold. Vannledningsnettet skal på nasjonalt nivå ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på 1,2 % frem til 2040. Avløpsledningsnettet skal på nasjonalt nivå ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på 1,0 % frem til 2040. 

Delmål 6 Robusthet

Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen skal i gjennomsnitt for vannfor-syningssystemet ikke skje hyppigere enn én gang per 10 år og per abonnent.

Indikatorer for bærekraft

For å kunne måle graden av oppnåelsen av de enkelte mål og delmål som virksomhetene selv setter, skal det utvikles et sett med bærekraftindikatorer i bedreVANN. Mye av den informasjonen som allerede rapporteres inn til nasjonale systemer som bedreVANN og KOSTRA er relevant i arbeidet med å definere et sett av aktuelle bærekraftindikatorer for vannbransjen. Dokumentasjon av effekten av gjennomførte tiltak gjennom bedreVANN vil igjen gi grunnlag for prioritering av videre arbeid med utvikling av mer bære-kraftige vann- og avløpstjenester. Målet på sikt er å ha en godt forankret, overgripende «vannbransjens bærekraft-indeks» gjennom bedreVANN.

Resultater

Flere kommuner og selskaper har allerede integrert hele eller deler av vannbransjens bærekraftmål i sitt planarbeid. Norsk Vanns årlige bærekraftpris bidrar til å stimulere og løfte fram gode eksempler, til inspirasjon for mange.

 

 

 

Norsk Vann mener

  1. Den nasjonale bærekraftstrategien for vannbransjen skal tjene som inspirasjon for den  enkelte virksomhet, som selv bør fast-sette sine konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og forutsetninger. Alle virksomheter i vannbransjen anbefales å starte arbeidet med bærekraft, der første skritt er å identifisere eget bærekraftpotensiale, som et utgangspunkt for å sette seg lokale mål. 
  2. Norsk Vann videreutvikler vannbransjens verktøykasse på bærekraftområdet, for å stimulere til bærekraftige tiltak og løsninger lokalt. 
  3. Statlige myndigheter må i dialog med bransjen komme frem til mer hensiktsmessige rammebetingelser og rapporteringskrav på området.

Definisjoner av bærekraft 

Miljømessig bærekraft – forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser:

VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø skal være en viktig parameter ved plan-legging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og drift av -VA-systemene.

Økonomisk bærekraft – bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger:

Vannbransjen står overfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes, samtidig som utfordringer knyttet til f.eks. klima og sikkerhet resulterer i store investeringer i nye VA-anlegg. En bærekraftig -ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer for å få mest mulig VA ut av tilgjengelige ressurser.

Sosial bærekraft – bærekraftige VA-tjenester for brukerne:

Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er i denne -sammenhengen rettet mot anleggseiernes ytelse overfor brukerne av VA-systemene og kundenes opplevelse av denne. Faktorer knyttet til kompetanse og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale dimensjonen.