6255 3030 post@norskvann.no

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2024

15. nov, 2023 | Høringer, Prosjekter

Forslag til prioritering av 2024-prosjekter er nå lagt ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for innspill til prosjektprioriteringen er 11. desember 2023.

Nye prosjektforslag

Det er kommet inn mange interessante og faglig gode prosjektforslag for 2023. Ved prioriteringen er det lagt vekt på om innholdet omfattes av prioriteringskriteriene, herunder om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen. Vedlagt bakerst i dokumentet (se lenke nederst) finnes en samlet oversikt over prosjektforslagene med et forslag til foreløpig prioritering og en vurdering av de enkelte prosjektforslagene opp mot prioriteringskriteriene. Ved vurdering av enkeltprosjektene er det også tatt høyde for eventuell overlapping mot andre pågående prosjekter og arbeider.

Prioriteringskriteriene gir også føringer for å vurdere den totale porteføljen av prosjekter. Etter at prosjektene er vurdert individuelt, skal det foretas en samlet vurdering av forslag til prioriterte prosjekter for 2024, og sammenstille disse vurderingene på side 6.

Økonomiske rammer

Vi forventer å få inn ca. 12,3 millioner kroner i prosjektmidler i 2024. Av dette budsjetteres 0,5 millioner kroner til administrasjon av prosjektsystemet.

Det er søkt om flere prosjekter enn det er rom for innenfor rammen for 2024. For å møte deler av behovet er det tilført 1,5 millioner fra tidligere ikke disponerte midler i prosjektsystemet. Total ramme blir følgelig 13,8 millioner.

Kategorier

Prosjektene er fordelt på følgende tre kategorier:

  • Gjennomføres i 2024
  • Utsettes til ny vurdering i 2025
  • Avslås

Høring

Alle prosjektbeskrivelser med forslag til prosjektprioritering finner dere i dette dokumentet.
Høringsinnspill kan sendes til Fred Ivar Aasand innen 11. desember 2023

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer
Prosjektforslag for 2022

Prosjektforslag for 2022

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2022, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2021. Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med...

les mer