6255 3030 post@norskvann.no

Beredskap til å beskytte det viktigste vi har?

27. apr, 2022 | Sikkerhet og beredskap

Beredskap og krisehåndtering blir stadig viktigere for vannbransjen. Vi forvalter verdier og leverer tjenester som både enkeltmennesker og samfunnet vårt som helhet er helt avhengige av for å kunne fungere. 

Det er så og si umulig å gardere seg helt mot alle hendelser som kan true vår kontroll med kvaliteten på drikkevannet eller leveringssikkerheten. Et stadig villere, våtere og uberegnelig klima øker presset på våre tjenester. Etterslep i investeringer øker faren for lekkasjer og driftsstans. Vår samfunnskritiske infrastruktur kan være mål for både fysisk inntrengning og dataangrep fra mennesker som vil oss vondt. Dette er eksempler på hendelser som krever at vi har god beredskap, og er forberedt på å håndtere uønskede hendelser og kriser på en god og tillitvekkende måte. 

Studiepoenggivende utdanning

Norsk Vann har i samarbeid med fagmiljøet innenfor krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet utviklet deltidsstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen». Studiet er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsetaten, og gir grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. 

Om lag 100 personer har til nå fullført utdanningen og fått 30 studiepoeng. Studentene er svært positive til kompetansen de tilegner seg. 

Studiet kombinerer teori, analyse og praksis, der du lærer å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser, utvikle beredskapsplaner og planlegge beredskapsøvelser, som skaper økt bevissthet rundt farer som truer, setter deg i stand til å jobbe med forebygging og redusere konsekvenser. Ikke minst lærer du å se din virksomhets beredskap i sammenheng med kommunens helhetlige og overordnede ansvar for å sikre innbyggernes ve og vel om det utenkelige skulle inntreffe.

Oppfordring

Norsk Vann vil oppfordre kommuner og foretak å vurdere å sende kandidater til denne utdanningen. Det er med på å bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene landet over står best mulig rustet til å håndtere den neste, store og uforutsette hendelsen som kan sette innbyggernes liv og helse i fare. 

Deltakere på utdanningen Beredskap og krishåndtering i vannbransjen
Søknadsfrist 15. juni

Studiet går på deltid over ett år, er samlingsbasert og passer fint å ta ved siden av jobb. 

Les mer om utdanningen og søk om opptak på Høgskolen i Innlandet sine nettsider

Det er også mulig å gå videre og ta et fordypningsår, med temaer som ledelsesmodeller, krisehåndtering på ulike nivåer i en beredskapsorganisasjon og samhandling i komplekse kriser. Det er opptak til dette fordypningsåret i år. 

Les mer om fordypningsutdanningen og søk om opptak her

Besøk også våre fagsider om sikkerhet og beredskap i vannbransjen. Der har vi samlet noen verktøy som hjelper deg med å jobbe systematisk og målrettet med risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskap og krisehåndtering.

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

Hvilke organisatoriske og politiske forhold hadde betydning for, og ledet frem til Askøy-hendelsen? Hva er de viktigste lærdommene fra hendelsen for ledere i bransjen og politikere? Norsk Vann inviterte, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal...

les mer