6255 3030 post@norskvann.no

Utvidet søknadsfrist på studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen»

28. jun, 2022 | Sikkerhet og beredskap

Beredskap og krisehåndtering blir stadig viktigere for vannbransjen. Vi forvalter verdier og leverer tjenester som både enkeltmennesker og samfunnet vårt som helhet er helt avhengige av for å kunne fungere. 

Det er så og si umulig å gardere seg helt mot alle hendelser som kan true vår kontroll med kvaliteten på drikkevannet eller leveringssikkerheten. Et stadig villere, våtere og uberegnelig klima øker presset på våre tjenester. Etterslep i investeringer øker faren for lekkasjer og driftsstans. Vår samfunnskritiske infrastruktur kan være mål for både fysisk inntrengning og dataangrep fra mennesker som vil oss vondt. Dette er eksempler på hendelser som krever at vi har god beredskap, og er forberedt på å håndtere uønskede hendelser og kriser på en god og tillitvekkende måte. 

Studiepoenggivende utdanning

Norsk Vann har i samarbeid med fagmiljøet innenfor krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet utviklet deltidsstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen». Studiet er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsetaten, og gir grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. Tar du kurset vil du som en bonus få etablert et svært nyttig nettverk innen beredskap og kriseledelse, som du kan dra nytte av ved fremtidige hendelser. 

Om lag 100 personer har til nå fullført utdanningen og fått 30 studiepoeng. Studentene er svært positive til kompetansen de tilegner seg. 

Studiet kombinerer teori, analyse og praksis, der du lærer å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser, utvikle beredskapsplaner og planlegge beredskapsøvelser, som skaper økt bevissthet rundt farer som truer, setter deg i stand til å jobbe med forebygging og redusere konsekvenser. Ikke minst lærer du å se din virksomhets beredskap i sammenheng med kommunens helhetlige og overordnede ansvar for å sikre innbyggernes ve og vel om det utenkelige skulle inntreffe.

Oppfordring

Norsk Vann vil oppfordre kommuner og foretak å vurdere å sende kandidater til denne utdanningen. Det er med på å bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene landet over står best mulig rustet til å håndtere den neste, store og uforutsette hendelsen som kan sette innbyggernes liv og helse i fare. 

Deltakere på utdanningen Beredskap og krishåndtering i vannbransjen
Søknadsfristen er nå utvidet til 8. august

Studiet går på deltid over ett år, er samlingsbasert og passer fint å ta ved siden av jobb. 

Les mer om utdanningen og søk om opptak på Høgskolen i Innlandet sine nettsider

Det er også mulig å gå videre og ta et fordypningsår, med temaer som ledelsesmodeller, krisehåndtering på ulike nivåer i en beredskapsorganisasjon og samhandling i komplekse kriser. Det er opptak til dette fordypningsåret i år. 

Les mer om fordypningsutdanningen og søk om opptak her

Besøk også våre fagsider om sikkerhet og beredskap i vannbransjen. Der har vi samlet noen verktøy som hjelper deg med å jobbe systematisk og målrettet med risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskap og krisehåndtering.
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Spar på vannet!

Spar på vannet!

Det tørre og varme været i deler av vårt langstrakte land fører mange steder til press på vannressursene. Vannmangel kan få store og alvorlige konsekvenser, f.eks. om en storbrann skulle oppstå.  Å spare på det verdifulle vannet er generelt sett et godt råd, både for...

les mer