6255 3030 post@norskvann.no

Arbeidsgruppe for optimal dataflyt fra bygging til drift av VA-anlegg

24. jun, 2022 | Samfunnsutvikling

Samfunnet er i digital endring og nye digitale løsninger vil gjennomsyre hvordan vi jobber og drifter i vannbransjen framover. Digitaliseringen skjer raskt, og behovet for å sikre god dataflyt mellom aktørene øker. Standarder som benyttes i VA-anlegg revideres sjelden og blir fort utdatert.

Det er derfor opprettet en arbeidsgruppe som skal se nærmere på bransjens behov og gi forslag til løsninger på hvordan bransjen kan samarbeide på best mulig måte vedrørende dataflyt. Arbeidsgruppa holder fram arbeidet etter den forrige arbeidsgruppen for optimal dataflyt i vannbransjen 2016-2018 som resulterte i Norsk Vann rapport 237/2018 «Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter» med tilhørende produktspesifikasjoner basert på SOSI-ledning med GML-formatet, publisert på Statens kartverks nettsider geonorge.no.

Mandat

Arbeidsgruppa skal bidra til å styrke Norsk Vanns og vannbransjens arbeid med dataflyt og oppdatering av relevante standarder ved å:

  1. Innhente kunnskap om behov og utfordringer knyttet til dataflyt i vannbransjen
  2. Vurdere og foreslå hvordan VA-bransjen kan samarbeide for å sikre god dataflyt mellom ulike aktører
  3. Foreslå en arbeidsform og organisering som holder relevante standarder, som gjelder dataflyt innen VA-anlegg, jevnlig oppdaterte
  4. Markedsføre og implementere arbeidsgruppas forslag

Deltakere i arbeidsgruppa:

Thomas Refsdal, Oslo kommune, VAV
Bjarne Fagerbakke, Oslo kommune, VAV
Lars Erik Hårberg, Trondheim kommune
Ahmed Jama, Nordre Follo kommune
Jørn Kåre Sommerseth, Narvik Vann
Christer Sundt Markgren, Halden kommune
Astri Fagerhaug , Norsk Vann – sekretær for gruppa

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer