6255 3030 post@norskvann.no

Avtrykk i klimatilpasningsmeldingen

20. jun, 2023 | Interessesaker, Overvann

Fredag la klima- og miljøminister Espen Barth Eide fram en stortingsmelding om hvordan vi kan gjøre samfunn og natur mer robust i møtet med klimaendringene. Norsk Vann registrerer med glede at noen sentrale problemstillinger vi, på vegne av hele bransjen, har vært opptatt av er tatt med i meldingen og vil bli gjenstand for utredninger. 

Stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» inneholder regjeringens plan for det nasjonale arbeidet med klimatilpasning for perioden 2024–2028. Planen inneholder tiltak i mange sektorer, blant annet samfunnssikkerhet, landbruk, helse, samferdsel og bistand.

Norsk Vann har lenge etterlyst oppfølging av Overvannsutvalgets NOU 2015:16, og benyttet anledningen til å gjenta dette i vårt høringsinnspill til «klimatilpasningsmeldingen». Nå kan det se ut til at regjeringen lytter, og at den i alle fall vil utrede problemstillingene vi har tatt opp.

I meldingens kapittel 5.5 om overvann kan vi nemlig lese at Regjeringen vil:

  • Vurdere fordeler og ulemper ved å innføre et eget overvannsgebyr, og utrede ulike gebyrmodeller
  • Sende forslag til nytt kapittel i forurensningsforskriften, med krav til etablering, tømming og vedlikehold av sandfang, på høring
  • Utrede behov for endringer i forurensningslovens regler om ansvar for skade forårsaket av avløpsanlegg

Lenker:

Stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn»

Nyhetssak fra regjeringen.no ifm fremleggingen av meldingen

Norsk Vann sitt høringsinnspill til meldingen

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer