6255 3030 post@norskvann.no
Drikkevannsledninger av asbest

Drikkevannsledninger av asbest

Det har vært en betydelig utskifting av asbestsementrør i Norge siste 4 år, og andelen reduseres stadig. En ny litteraturgjennomgang viser ingen klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Rørene...

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse Definisjon Begrepet ledningsfornyelse er ikke entydig. Bør for eksempel påføring av innvendig belegg i vannledninger likestilles med full oppgraving og utskifting av eldre rør? Hvordan blir levetiden på et inntrukket PE-rør sammenlignet med et nytt...

FAQ om avløp

F.A.Q. Ofte stilte spørsmål om avløp og ledningsnett Avløp Hva skjer med avløpet vårt nå vi trekker i snora? Som oftest blir avløpsvannet samlet opp og ledet til renseanlegg, der mesteparten av forurensningene fjernes. I områder med spredt bebyggelse er renseanlegget...

FAQ om vann

F.A.Q. Ofte spurte spørsmål om vann Drikkevann Har vi godt drikkevann i Norge? Hvor er vannet best, og hvor er det dårlig? Kvalitetskravene til drikkevann er regulert i drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende...

Prøvetaking av drikkevann

Prøvetaking av drikkevann Rutineprøvetakning Vannverkseiere skal ta vannprøver av råvann og drikkevann i samsvar med kravene i drikkevannsforskriften. Rutineprøvene skal gi et representativt bilde av vannkvaliteten gjennom året som dokumentasjon på at drikkevannet...