6255 3030 post@norskvann.no

Nytt kurs i regi av kurssamarbeidet NMBU, NIBIO og Norsk Vann

28. sep, 2022 | Arrangement, Spredt avløp

Det er et storstilt arbeid på gang i mange kommuner med opprydding i mindre avløpsanlegg og etablering av nye avløpsanlegg. Er din kommune eller ditt foretak rustet til å bidra i dette arbeidet, eller kjenner du på behovet for faglig påfyll?

Bakgrunnen for oppryddingsarbeidet er de krav og miljømål som settes for vannforekomstene i vannforskriften, krav til renseeffekt i henhold til forurensningsforskriften og krav til bygging av anlegg i henhold til plan- og bygningsloven. Det er gjennom kartleggingsarbeid påvist at avløp i spredt bebyggelse i mange områder er en av de store bidragsyterne til påvirkning av vannforekomstene. I tillegg vet vi at mange av de gamle avløpsløsningene ikke tilfredsstiller dagens krav til utslipp. Ut fra dette er det behov for oppgradering av mange av de mindre avløpsanleggene.

For å sikre at nye anlegg blir planlagt, prosjektert og bygget riktig, samt at anleggene driftes og vedlikeholdes tilfredsstillende i driftsperioden, er det viktig at aktuelle aktører innehar tilstrekkelig og tilfredsstillende kunnskap og kompetanse. Det er et stort behov for personell med slik kompetanse og det finnes ingen tilfredsstillende utdannelse eller kurs på markedet. Derfor utvikler NMBU, NIBIO og Norsk Vann kurs for de ulike aktørene; prosjekterende og utførende foretak, kommunale saksbehandlere, servicepersonell og renovatører (slam).

I september hadde vi premiere på kurs nummer to, som ble gjennomført for prosjekterende foretak/uavhengig fagkyndig og saksbehandlere i kommunen. Før første kurssamling måtte kursdeltagerne gjennomgå ca. 10 timer med nettleksjoner som består av relativt tung teori. Første samling foregikk over fire dager, hvor målet var å forene teorien fra nettleksjonene med hverdagen ute i foretakene og kommunene. Før neste samling blir det nye nettleksjoner. Den andre fysiske samlingen består av tre dager med både foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og en tur ut i felten. Til slutt avsluttes kurset med hhv. oppgave og eksamen, slik at deltageren enkelt kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse.

Vil du være med på neste kurs som kjøres i 2023? Søk opp etterutdanning og videreutdanning ved NMBU eller følg med på norskvann.no eller nyhetsbrevet Vanndrypp.

 

To på kurs
Britt Bjørnstad og Øystein Vereide

Hvor arbeider du i dag?
Britt: Jeg jobber som saksbehandler i Kragerø kommune, avd. for vann, avløp og renovasjon. Dette er avdelingen som har ansvar for kommunalt vann og avløp. Her jobber jeg med tilknytning og saksbehandling knyttet til det. Nå er jeg i ferd med å overta oppgaver som handler om utslippstillatelser
Øystein: Jeg er teknisk leder i Klaro. Jeg designer, dimensjonerer, utvikler og selger løsninger for spredt avløp, både minirenseanlegg og andre løsninger. Vi selger både gråvannsløsninger, slamavskillere, trykkavløpsløsninger og minirenseanlegg.

Hva slags faglig bakgrunn har du?
Britt: Jeg har samfunnsvitenskapelig bakgrunn fra UiO og har blant annet jobbet 10 år i skatteetaten. I kommunen har jeg jobbet i 2 år.
Øystein: Jeg har bachelor i idrettsvitenskap og holder nå på med en bacherlor i management ved BI. Jeg har jobbet med ulike oppgaver i Klaro helt siden ungdommen.

Britt og Øystein på kurs

Hvorfor meldte du deg på dette kurset?
Britt: Jeg trenger kompetanse på området fordi jeg har byttet arbeidsoppgaver i kommunen.
Øystein: Jeg meldte meg på for å få større innsikt i hvordan foretak og saksbehandlere jobber. Jeg er ikke her for å lære om selve prosjekteringen, men for å tilpasse vårt materiale og metoder etter de kravene som regelverk og de andre aktørene i bransjen stiller.

Hva vil kurset si for din arbeidshverdag?
Britt: Jeg tror kurset vil gi meg nyttige verktøy for å utføre jobbe på en god måte. Det er en kvalitetssikring på jobben vi gjør i kommunen, slik at vi holder oss innenfor på alle områder. Jeg jobber i et lite fagmiljø, så det er også nyttig å møte andre fagfolk, slik at vi får flere å spille på. Det er også veldig nyttig å møte foretak å få perspektivene fra flere sider.
Øystein: Kurset vil gi oss anledning til å gi mer presis kommunikasjon ut til huseier (potensiell anleggseier). Vi kan komme med tydelig svar på hvordan prosessen videre blir og gi god veiledning. Kurset gir større forståelser for alle bransjens brikker i puslespillet, som jeg er personlig opptatt av.

Er det behov for kompetanseløftet som det legges opp til i dette kurset?
Britt: Ja, det er det. Det hadde egentlig vært nyttig om vi var flere fra kommunen på dette kurset.
Øystein: Jeg tror det. Fordi mange i den kommersielle siden av bransjen bruker mye tid på å markedsføre egne produkter og selge. Det er naturlig, men for å få prosessene til å bli så bra som mulig er man avhengig av forståelse for alle prosessene som regulerer markedet. Man risikerer at den kommersielle siden av bransjen får et dårlig rykte hvis man gjør for dårlig jobb. Vi har et dårlig rykte i dag. Vi må akseptere at det er vår egen feil, og at vi kun kan gjøre noe med det gjennom kunnskapsheving og dialog.

Opplever du at kompetanseheving på begge sider av bordet vil gjøre noe med samspillet mellom foretak og kommune?
Britt: Ja, som det ble sagt på kurset, så blir alle vinnere.
Øystein: Helt klart. Hvis søknaden er komplett og bringer alle opplysninger på bordet, vil det det være effektivt for de kommunale ressursene og gjøre opplevelsen for innbyggeren mer positivt. For foretakene vil prosessen gå raskere og vi vil tjene mer penger.

Er det noe annet dere har lyst til å tilføye?
Britt: Vi har det travelt i hverdagen. Det er en avveining hva du tar deg tid til å delta på. Det er vel anvendt tid å ta nettforelesningene og følge de fysiske samlingene. Det vil vi ha igjen for. Nettforelesningene fungerte veldig bra. Det er fint å kunne sette på pause og tenke over ting som blir sagt, notere og repetere ved behov.
Øystein: Det er stort behov for kompetente mennesker på alle sider av bordet i bransjen spredt avløp. Bransjen selv etterlyser en utdanning som er mer rettet mot spredt avløp. Nå er man godt i gang med etterutdanningssiden med servicekurs, dette kurset og personsertifisering. På sikt bør det etableres en ordning hvor man kan velge dette løpet fra ung alder, gjennom videregående opplæring, fagbrev eller lignende.

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars nærmer seg med stormskritt! Vi inviterer til en samling over to dager på Thon Hotel Oslo Airport med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Påmeldingsfristen for fysisk deltakelse er 8. mars. Se hele programmet...

les mer
Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Norges Bondelag, Avfall Norge, Biogass Oslofjord, Energigass Norge og Norsk Vann inviterer til frokostmøte om mulighetsrommet for biogass i Norge. Frokostmøtet kan følges både fysisk og digitalt og arrangeres 9. mars på Kulturhuset i Oslo kl. 8-10. På møtet vil...

les mer
Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer