6255 3030 post@norskvann.no

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

24. mar, 2022 | Interessesaker

KS ønsker å løfte utfordringsbildet for vann- og avløpssektoren høyere opp på den politiske dagsorden. 

Frem mot landsstyret i mai legger KS opp til strategisk drøfting av situasjonen på VA-sektoren med sine medlemmer. Målet er å diskutere løsninger og interessepolitiske posisjoner knyttet både til de økonomiske og de miljømessige utfordringene kommunene står overfor, som følge av behovet for kostnadskrevende investeringer i oppgradering av samfunnskritisk vann- og avløpsinfrastruktur.

KS inviterer sitt storbynettverk, fylkesstyrer og alle de regionale kommunedirektørutvalgene til den strategiske drøftingen. Innspillene fra disse organene skal i første omgang danne grunnlag for en hovedstyresak, og deretter en landsstyrebehandling av uttalelse om vann og avløp i mai 2022. 

Norsk Vann vil oppfordre våre medlemmer til å være proaktive, og forberede sine kommuneledelser på denne prosessen, slik at de ulike organene som skal drøfte utfordringene gjør det på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. 

Drøftes

Blant spørsmålene kommunedirektørutvalg og fylkesstyrer inviteres til å drøfte er:

  • Hvilke grep er nødvendig å gjøre enten på kommunalt, interkommunalt eller nasjonalt nivå for å sikre at investeringene i årene framover gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv måte?

  • Hva vil være de viktigste forventningene til statlige rammebetingelser for at kommunene skal kunne løse utfordringene som er beskrevet i notatet, og innfri miljøkrav fra EU og nasjonale myndighetsorganer?

  • Hvordan kan forståelse for behovet for økte vann- og avløpsgebyrer bygges hos innbyggerne i hver enkelt kommune? 

  • Et mulig grep for å utjevne vann- og avløpsgebyrer mellom kommunene kan være å innføre en tilskuddsordning til kommuner med aller høyest gebyrer enten pga bosetningsstruktur eller på grunn av særlig nasjonale myndighetspålagte krav. Det må påregnes finansiert innenfor uendrede samlede kommunale inntekter nasjonalt, dvs via omfordeling fra øvrige kommuner. Vil dette være akseptabelt/ønskelig? 

Glad for drahjelp

Norsk Vann er glad for at KS engasjerer seg i utfordringene i vann- og avløpssektoren. 

-Vi håper den økte oppmerksomheten bidrar til større forståelse for behovet for koordinering og samarbeid mellom ulike nasjonale myndigheter, kommuner og leverandørmarkedet. Vi må sammen finne gode og bærekraftige løsninger som ivaretar vannmiljø og gode kommunale vann- og avløpstjenester til innbyggerne, sier direktør Thomas Breen. 

De regionale kommunedirektørutvalgene og fylkesstyrene har denne saken på agendaen i slutten av mars og i begynnelsen av april, og landsstyret i KS skal behandle saken 20. mai. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer