6255 3030 post@norskvann.no

Verdifulle vannkilder trenger beskyttelse

Norge er et velsignet vannrikt land. Likevel kan vi ikke ta rent vann i springen – vårt viktigste næringsmiddel – for gitt.

Norske vannverk henter i stor grad vann fra overflatevannkilder som elver og innsjøer når de skal produsere drikkevann. Vannkildene må beskyttes og forvaltes på en god måte, blant annet fordi kvaliteten på råvannet i kildene bestemmer hvor mye ressurser vannverkene må sette inn for å sikre at vannet er trygt å drikke.

Drikkevannskildene ligger ofte i nærheten av byer og tettsteder. Utbygging av nye boligområder og industri, samt ferdsel og rekreasjonsaktiviteter, kan forurense vannkilden. I tillegg påvirker klimaendringene vannkvaliteten i kildene negativt, med både tørkeperioder, algeoppblomstringer som følge av økt vanntemperatur, flomsituasjoner og mer avrenning, som kan gi høyere forekomst av bakterier, virus og parasitter i vannkilden. Det gjør det nødvendig med mer kostnadskrevende rensing/behandling av drikkevannet, før det kan sendes gjennom vannledningene ut til innbyggerne.

Å være føre var gjennom å hindre forurensning av vannkildene, fram­for å bygge dyrere vannbehandlings­anlegg, er både god helse-­ og sikker­hetspolitikk og samfunnsøkonomi. Gode vannkilder sikrer en mer robust vannforsyning, som også er mindre sårbar for svikt i vannbehandlingen.  

Det er lokalpolitikerne i kommunestyret sitt ansvar å sørge for at drikkevannskildene beskyttes, gjennom bestemmelser til arealplaner, reguleringsplaner og i utbyggingssaker.

Lokalpolitikerne må også vise forståelse for og ha vilje til å gjøre nødvendige investeringer i ledningsnett, høydebasseng og vannbehandlingsanlegg, slik at de kan garantere nok og trygt drikkevann, både for dagens og fremtidens innbyggere.  

Temasider

På våre temasider om vannforsyning og drikkevann kan du lese mer om vannkilder, vannbehandling og andre emner som handler om å passe på drikkevannet vårt.

Gå til Temasider for vannforsyning og drikkevann

Tilbake til Vann og politikk

Bading i vannkilde

Viktige spørsmål lokalpolitikerne bør kunne svare på:

 

  • Har din kommune gjort nødvendige tiltak for å beskytte vannkildene?
  • Har kommunen kontroll på kvaliteten i vannkildene, også med tanke på konsekvenser av varmere klima?
  • Har kommunen beredskap som sikrer innbyggerne nok vann også i perioder med tørke, flom eller andre ufortsette hendelser?

Mattilsynet

Mattilsynet utformer forslag til regelverk for drikkevann, og fører tilsyn med at regelverket følges. Det skal produseres nok, trygt drikkevann til alle.

Mattilsynets Veiledning til drikkevannsforskriften inneholder mye god informasjon om kravene til god vannforsyning