6255 3030 post@norskvann.no

Er billigst alltid best?

Kostnadseffektivitet innenfor vann- og avløpssektoren handler om å produsere en bestemt tjeneste til en lavest mulig kostnad. Ganske enkelt, men likevel lett å trå feil.

Det er viktig at begrepet ikke misforstås slik at fokus ligger på å tilby tjenestene til lavest mulig kostnad, uavhengig av kvalitet. Er kommunepolitikerne bare opptatt av lave kostnader kan det fort gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene, til fare for liv, helse og miljø.

Investeringsbehovet i de kommunale vann- og avløpsanleggene fram til 2040 er anslått til over 300 milliarder kroner. Behovet for å investere kommer som følge av klimaendringer, befolkningsutvikling, strengere myndighetskrav og økende behov for å skifte ut gamle rør og ledninger. I praksis vil det innebære at kommunesektoren må øke sine utgifter for å opprettholde kvaliteten på vann- og avløpstjenestene. Kommunene leverer disse tjenestene til selvkost, som betyr at kommunen ikke kan kreve høyere gebyr enn det det koster å levere tjenesten.

Innbyggerne må regne med å måtte betale mye mer for disse tjenestene i årene som kommer, noe som vil bli krevende for mange. 

Det er imidlertid regionale forskjeller både i investeringsbehov og ventet gebyrnivå. Hva det endelige årsgebyret vil bli avhenger hvilke investeringer som faktisk blir iverksatt, og hvilke løsninger som velges.

Hvorfor er det billigere i nabokommunen?

Det er vanskelig å sammenligne kostnadene ved å levere vann- og avløpstjenester i ulike kommuner. Topografi, antall innbyggere og bosettingsmønster, lengde på ledningsnett, alder på ledninger, tilgang til naturlige og gode vannkilder, miljøtilstanden i elver og sjø som tar imot renset avløpsvann, utenforliggende forhold som gjør det vanskelig for kommunen å planlegge og prioritere langsiktig – som f.eks. stor til- eller fraflytting, myndighetspålagte rensekrav, tilgang til fagkompetanse og tilgjengelig kapasitet er alle faktorer som er forskjellige fra kommune til kommune, og som påvirker kostnadsbildet. 

Men at det er vanskelig å sammenligne betyr ikke at kommunene ikke bør strekke seg etter å lære av hverandre eller sette seg mål om effektiv tjenesteleveranse.

BedreVANN er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Det egner seg godt til å formidle sammenhengen mellom kvaliteten på tjenestene, kostnadsutvikling og behovet for investeringer for å sikre trygge og gode tjenester også i framtiden, slik at politikerne kan ta gode beslutninger. Dataene og analysene gir kommunene mulighet til å drive kontinuerlig og målrettet forbedringsarbeid, og til å lære og la seg inspirere av hvordan andre kommuner løser sine utfordringer. 

Tilbake til Vann og politikk

bedreVANN forside rapport 2021
Er DIN kommune med i bedreVANN? 

bedreVANN er kommunenes benchmarkingsportal for vanntjenestene. Om lag 1 av 4 kommuner er medlem i den frivillige ordningen. 

bedreVANN er et godt verktøy for å formidle sammenhengen mellom standarden på tjenestene, investeringsbehov og utvikling av kostnadene til politikere, administrasjon og innbyggere. Med bedreVANN kan kommunene/IKS måle egen resultatutvikling over tid, både standard og kostnader.

Les mer om bedreVANN her

Temasidene VA-finansiering

På våre temasider om VA-finansiering kan du lese mer om investeringsbehovet i kommunal vann- og avløpssektor, hvordan de finansieres og om selvkostprinsippet.

Besøk temasidene VA-finansiering her

VA-jus

Vi har også nettsider med informasjon om juridiske problemstillinger knyttet til vann- og avløpstjenestene.

besøk VA-jus her