6255 3030 post@norskvann.no

Avløpshåndtering og miljø

 

Avløpsvann fra husholdninger, industri og annen virksomhet må renses forsvarlig før det slippes tilbake i natur og miljø. Urenset avløpsvann på avveie utgjør en helserisiko for innbyggerne, og er heller ikke noe som øker trivselen i et samfunn. 

I tillegg inneholder avløpsvannet næringsstoffer, miljøgifter, mikroplast og annen forurensning, som når det slippes ut i store mengder kan gi redusert vannkvalitet og være skadelige for dyr og planter. 

Næringsstoffene i avløpsvannet er en ressurs som kan gjenvinnes og komme til nytte i andre deler av samfunnsøkonomien.

Dette gjelder spesielt fosfor og nitrogen, som i store konsentrasjoner skaper problemer i vannmiljøene, men som kan skilles ut og gjenvinnes til verdifulle gjødselprodukter. Slammet, det organiske materialet som blir igjen etter renseprosessene, kan utnyttes til produksjon av biogass eller energiproduksjon, og som gjødsel og jordforbedring. 

Forurenser betaler

Kommunene bruker derfor mye ressurser på å samle opp, transportere og rense avløpsvannet. I tråd med prinsippet om at den som forurenser skal betale for å rydde opp, er dette en tjeneste som kommunene tar gebyr for å levere til innbyggere og næringsliv. Kommunen kan ikke tjene penger på å levere disse tjenestene, men kan ta store nok gebyrer til å få dekket alle nødvendige utgifter ved å produsere og levere vann- og avløpstjenestene. Eventuelle inntekter fra salg av biogass, energiproduksjon eller gjødselprodukter kan bidra til å redusere gebyrene for innbyggerne. 

Hvilke renseprosesser og -metoder som benyttes for å rense avløpsvannet er blant annet avhengig av sårbarhet og tåleevne til vannmiljøet som tar imot det rensede avløpsvannet. Miljømyndighetene gir utslippstillatelser med vilkår i form av blant annet rense- og miljøkrav som må overholdes. Dersom kravene ikke etterleves kan kommunene straffes ved at de ikke får utviklet nye boligfelt eller industriområder.

Strengere krav

Vi må forvente at kravene til forsvarlig håndtering av avløpsvann for å beskytte helse, natur og miljø vil bli strengere i årene som kommer, blant annet som følge av prosessen med å revidere EUs avløpsdirektiv. Det vil bli ytterligere behov for investeringer i avløpsrenseanlegg, renseprosesser og ledningsnett for å møte nye og skjerpede krav.

Lokalpolitikerne bør derfor ha stor interesse i å sikre at kommunen overholder kravene i utslippstillatelsene. Det vil dessuten være fornuftig politikk at kommunen er godt forberedt på ytterligere innskjerpelser.

Lokalpolitikerne kan også spille en viktig rolle i å sikre at revidert avløpsdirektiv tar tilstrekkelig hensyn til norske forhold. Norge må jobbe for å få handlingsrom til å kunne adressere de spesielle utfordringene vi har her i Norge, til å prioritere innsatsen der det er størst behov og der miljøeffekten blir størst, og med de metodene og prosessene som fungerer best under våre klimatiske forhold. Lokalpolitikere kan påvirke dette gjennom å ta dette opp med sine partier og sine politikere på Stortinget.

Temasider Avløp og miljø

På våre temasider for avløp og miljø har vi samlet informasjon, kunnskap og råd til bransjen, og dette kan også være en kilde til fordypning også for politikere og andre beslutningstakere. 

Gå til våre temasider for Avløpsrensing og miljø

Tilbake til Vann og Politikk

Fellingsbasseng renseanlegg

Politisk sprengstoff: Revideringen av avløpsdirektivet

26. oktober 2022 la EU-kommisjonen frem forslag til revidert avløpsdirektiv. Direktivet er ambisiøst og innebærer strenge krav til avløpshåndtering for å begrense negativ miljøpåvirkning. Det er veldig bra!

Men: Norsk Vann mener at det er elementer i forslaget som ikke vil føre til de beste løsningene for utfordringene Norge har på avløpsområdet. Vi mener det må være et hovedprinsipp at krav til rensing er begrunnet ut ifra et mål om å oppnå god tilstand i vannforekomsten, i tillegg til å beskytte folkehelsen og ivareta brukerinteresser.

Absolutte minimumskrav, som må følges uavhengig av tilstand og behov i vannkilden, er ikke bærekraftig og kan under norske forhold gi negativ miljø- og klimaeffekt.

Norsk Vann mener videre at forslaget innebærer en økonomisk bombe, spesielt for innbyggerne i Distrikts-Norge. Skal Norge oppfylle kravene slik de foreligger må det enorme investeringer til  i renseanlegg og annen infrastruktur, driftsutgiftene skyter i været, og det vil i tillegg være vanskelig å fylle kompetansebehovet. 

Derfor bør lokalpolitikere i hele Norge engasjere seg i prosessen med revidering av avløpsdirektivet.

Les mer på våre temasider om Avløpsrensing og miljø