6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Tilbakestrømssikringer

Det hender at vann trykkes eller suges tilbake fra en kran eller tilkobling. Vannet kan komme ut i andre kraner i samme hus, eller på offentlig nett. Det er to hovedårsaker til dette:

  1. Trykkfall på kommunens nett fører til at vann renner tilbake (evt. etter hevertprinsippet) fra et tappepunkt, eller
  2. Abonnenten har interne pumpesystemer med høyere trykk enn kommunens vanntrykk. Teknisk eller manuell svikt åpner for at vann (eller andre væsker) pumpes inn på nettet fra et tappepunkt.

Tilbakestrømssikring er nødvendig når man ikke ønsker at vannet eller andre væsker i en ledning skal kunne gå tilbake, dvs. at vannet kun skal kunne renne en vei. Slik tilbakestrømming kan medføre forurensning av drikkevannet siden vann som ikke har drikkevannskvalitet eller andre typer væsker finnes eller benyttes i ledningsnettet til abonnenter som er påkoblet vannverkenes ledningsnett.

Den som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert. Kommunen kan, både som vannverkseier og som bygningsmyndighet, gi pålegg om at tilbakestrømssikring skal installeres der dette mangler. I NV rapport 215 Tilbakestrømssikring – veiledning til vannverkseiere, er det gitt en oversikt over hjemmelsgrunnlaget for dette. Se også tidligere stilt spørsmål på va-jus.no hvor følgende spørsmål er besvart; Kan vi kreve at eksisterende abonnenter installerer tilbakestrømningsventil?

Ifølge drikkevannsforskriften §4 er enhver forurensning av drikkevann forbudt. Sikring mot tilbakestrømming er nevnt spesielt i §4: «Abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømming i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i distribusjonssystemet blir forurenset».

En enklere fremstilling og oversikt over tekniske løsninger er gitt i Norsk Vann Informasjon «Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? En veiledning til bygningseiere og rørleggere».

Sikringsutstyr skal velges ut fra hvor helsefarlig væske som kan tenkes å bli suget tilbake. Væskene deles inn i 5 kategorier, der 5 er den farligste og 1 er ufarlig. Hvert enkelt tappepunkt skal sikres med utstyr som er beregnet på den aktuelle væskekategorien, slik det er angitt i NS-EN 1717.

Typebetegnelser og utforming

Type tilbakestrømssikringsutstyr er entydig bestemt med en to bokstavers typebetegnelse som angir virkemåten. Dimensjon, materiale og fabrikat velges av anleggseier. De mest aktuelle typene er:

AA Uinnskrenket luftgap

Utløpet fra vannrøret er minst 2 ganger rørdiameteren over kanten av beholderen det tappes i. Hvis dette skal benyttes for lukkede/trykksatte systemer må det monteres ekstra pumpe etter beholderen.

AF Luftgap med overløp

Utløpet fra vannrøret er minst 2 ganger rørdiameteren over et overløp fra beholderen det tappes i. Hvis dette skal benyttes for lukkede/ trykksatte systemer må det monteres ekstra pumpe etter beholderen.

BA Kontrollerbar tilbakestrømssikring

Enhet med to tilbakestrømssikringer og drenert mellomkammer, kontrolleres ved måling av differansetrykk.

CA Ikke kontrollerbar tilbakestrømssikring

Enhet med to tilbakestrømssikringer og drenert mellomkammer.

GA Mekanisk avbryter:

Fjærbelastet ventil med drenering.

DA Vakuumventil

NB: Benyttes bare for utstyr der vannet ikke står under trykk, og monteres minst 30 cm over høyeste vannstand i utstyret.

EA Kontrollerbar tilbakestrømssikring

Enkel tilbakestrømssikring med testmulighet. Standardvalg for den sikringen som plasseres ved hovedstoppekran.