6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Stikkledninger

Generell informasjon

I Norge utgjør stikkledningene mellom halvparten og 2/3 av den samlede lengden vann- og avløpsledninger.

Følgende definisjoner kan være aktuelle å benytte:

Stikkledning: Ledning som forbinder hovedledning hovedledning med vann/ og/eller avløpsinstallasjoner hos abonnent. Stikkkledning går fram til grunnmur.

Felles stikkledning: Stikkledning som betjener mer enn én abbonent.

Eierskap til stikkledning

I Norge er det vanlig praksis at abonnentene eier stikkledningene fra og med anboring/sadel (jf. Standard abonnementsvilkår). Noen få kommuner eier imidlertid stikkledninger som ligger i offentlig gate/vei eller til en definert avstand fra tomtegrense eller grunnmur.

I arbeidet med Norsk Vann rapport 207/2014 mente flere involverte at kommuner bør tenke nytt og vurdere fordeler og ulemper ved ulike løsninger for eierskap til stikkledningene. Norsk Vann rapport 224/2017 er skrevet med tanke på kommuner som ønsker å ta et større ansvar for forvaltningen av stikkledningene.

Felles stikkledninger

Når flere private skal eie stikkledninger i fellesskap, bør det etableres en skriftlig forpliktende sameieavtale. Les gjerne mer om dette i Norsk Vann rapport 224/2017, kapittel 11. Se forslag til avtale på va-jus.no.

Private som eier stikkledninger over annen eiers grunn

Når private har behov for å legge ledninger over privat grunn, må de selv sørge for at retten blir tinglyst. Ved opprettelse eller endring av eiendom, skal slik rett være sikret etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2 første ledd, annet punktum, før kommunen gir byggegodkjennelse.

Les gjerne mer i Norsk Vann rapport 224/2017, kapittel 12, eller se forslag til avtale på va-jus.no.

Teknisk tilstand

Det er avdekket at stikkledningene lekker, og at mellom 50 og 70 % av lekkasjene målt i antall, kan oppstå på stikkledninger (ref. Norsk Vann rapport 207/2014).

Standard abonnementsvilkår

Flere norske kommuner har vedtatt Standard abonnementsvilkår. Les mer her.

Norsk Vann mener

For å redusere feil og lekkasjer i vann- og avløpsystemene, må man fokusere på de kommunale hovedledningene, men det må også gjøres en innsats med å sikre kvalitet, reparere lekkasjer og fornye det private stikkledningsnettet. Vi må ikke risikere at de private stikkledningene over tid blir det svakeste leddet i kjeden som fører drikkevann fra kilde til kran – og avløpsvann fra utslagsvask til renseanlegg