6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Påslipp

Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsanlegg kan skape problemer på ledningsnettet og renseanlegget, være helseskadelig for de som jobber på anlegget og få negativ innvirkning på slamkvaliteten og på resipienten. I tillegg kan påslipp som er mer forurenset enn vanlig kommunalt avløpsvann medføre økte behandlingskostnader for kommunen.

Samfunnets bruk av kjemiske forbindelser er økende, og noen av disse er stoffer som klassifiseres som skadelige for helse og miljø. Myndighetene jobber derfor med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helse og miljø, og med å forby de farligste stoffene.

Avløpsrenseanleggene kan ikke fjerne miljøgifter. Derfor er det viktig at alle som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet arbeider aktivt for å unngå utslipp av disse. Den mest bærekraftige måten å unngå spredning av miljøgifter på er å arbeide oppstrøms renseanlegget for å hindre utslipp. Et effektivt oppstrømsarbeid kan gi flere positive effekter:

  • bedre arbeidsmiljøet for de som arbeider på avløpsnett og på renseanlegg
  • bedre vilkårene for fysiske, kjemiske og biologiske renseprosesser
  • redusere innholdet av miljøgifter i avløpsslam som gjenbrukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel
  • redusere utslipp av miljøgifter til vann og sjø
  • oppnå målene om god økologisk og kjemisk tilstand i vann

Kommunen har følgende muligheter til å fastsette krav til påslipp:

Som forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner mv. som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende, kan kommunen i utslippstillatelsen sette krav til utslippet som fraviker forurensningsforskriften § 15-7. Kommunen kan også fravike utslippskravene i § 15-7 gjennom lokal forskrift, men bare dersom det er nødvendig ut ifra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kommunen har ikke hjemmel for å fastsette påslippskrav eller forskriftsfeste søknadssystem med standardkrav for disse virksomhetene, selv om de har påslipp til kommunens ledningsnett.

Som påslippsmyndighet kan kommunen sette krav med tilhørende vilkår til virksomheter, med unntak av de som er beskrevet ovenfor, som slipper avløpsvann på offentlig avløpsnett (påslippskrav etter forurensningsforskriften § 15A-4). Som regel er fylkesmannen forurensningsmyndighet for utslipp fra virksomheter, både når avløpsvannet føres via et kommunalt avløpsanlegg og når det slippes direkte ut til en resipient. Det innebærer at det normalt er statlig myndighet som gir utslippstillatelser og er forurensningsmyndighet for virksomheten, også dersom den utelukkende har utslipp til kommunalt avløpsnett. Kommunen er i slike tilfeller bare myndighet for å følge opp krav den har fastsatt etter § 15A-4. Dette innebærer at kommunen har en annen rolle etter § 15A-4 enn overfor virksomhetene som er nevnt i § 15-1, hvor kommunen er forurensningsmyndighet og kan sette krav til utslippet av oljeholdig avløpsvann i utslippstillatelsen eller i lokal forskrift (se punktet over).

Som eier av avløpsledningen kan kommuner fastsette vilkår for at virksomheter skal få tillatelse til å føre sitt avløpsvann til kommunens ledningsnett (vilkår for påslipp basert på avtale). KS sine Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser regulerer påslippenes beskaffenhet i punkt 3.12 og ekstraordinære påslipp i punkt 3.11.