6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

NoDig-metoder

Foto © Sweco

NoDig-metoder er en fellesbetegnelse på teknikk for fornyelse av gamle vann- og avløpsledninger (VA-ledninger), eller etablering av nye VA-ledninger, med ingen eller minimal graving. Metodene benyttes der:

  • Graving er kostbart
  • Graving er samfunnsmessig uakseptabelt
  • Graving er umulig som følge av f.eks. eksisterende bygningsmasse eller infrastruktur, dybde eller grunnforhold.

Sammenlignet med konvensjonell graving viser ofte NoDig-metoder seg å være kostnadseffektive og
arealbesparende. Grøftefri ledningsfornyelse er en bærekraftig teknologi. NoDig dreier seg ikke bare om fornyelse av eksisterende ledninger, men også om legging av nye.

Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv og støy og har dessuten normalt en langt raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring og myke trafikanter) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Metoder for NoDig

Metoder som benyttes innen NoDig i Norge i dag deles inn i tre kategorier: Strukturelle metoder for etablering av nye rør, semistrukturelle metoder, der et nytt rør etableres i eksisterende trasé med delvis støtte av eksisterende rør, og ikke-strukturelle metoder, der nytt rør etableres med solid støtte fra det eksisterende røret for å kunne motstå opptredende krefter i hele levetiden.

De vanligste metodene i bruk i dag er strømperenovering i avløpsledninger, hvor strømpen føres inn i eksisterende ledning og herdes inn mot rørvegg. For vannledninger er utblokking/inntrekking vanlig. Det utføres ved å etablere en grop for trekkeutstyr i en ende (mottaksgrop), og innføringsgrop for ny ledning i andre enden av det aktuelle ledningsstrekket. Stenger skyves inn i eksisterende rør. Når stengene er trukket igjennom, frem til innføringsgrop, festes skjærekniv, utvider og til slutt PE-røret på. Alt trekkes så tilbake, eksisterende rør splittes og blokkes ut og gir plass for de nye røret. I Norsk Vann rapporten Smart ledningsfornyelse – bruk av NoDig-metoder får man en overordnet beskrivelse av ulike metoder for fornyelse av vann og avløpsledningsnett med NoDig-metoder.

Gravefri ledningsfornyelse – viktig klimatiltak

Det er i flere faser blitt utviklet klimakalkulator for anleggsarbeid på ledningsnettet. Metoden Digital VA forvaltning, DiVA, inkluderer en klimakalkulator som gjør beregninger av fotavtrykket over livsløpet for ulike materialvalg, gravearbeider og transport til byggeplass. De to figurene nedenfor viser status mht. bruk av gravefri ledningsfornyelse i norske kommuner fra 2015 – 2019, basert på rapporteringen i bedreVANN. I 2019 var ca. 20 % av fornyelsen av spillvannsledningene gravefri og ca. 12 % på vannledningsnettet. Les mer om dette på bedreVANN