6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Ledningsmateriale

Valg av riktig rørmateriale i et prosjekt er av avgjørende betydning for å oppnå en tilstrekkelig levetid på vann og avløpsnettet innenfor gitte økonomiske rammer, der både investeringer, drift og vedlikehold vektlegges. Ofte vil flere rørmaterialer være egnet. Det kan være hensiktsmessig å foreta et grundigere utredningsarbeid for å finne det optimale rørmaterialet i et prosjekt, ut fra tekniske, miljømessige og økonomiske forhold. Erfaring viser for øvrig at utførelsen i marka har vesentlig betydning for anleggets levetid og kvalitet.

Vanlige rørmaterialer for avløp er betongrør, glassfiberrør GRP (herdeplast), Plastrør (PVC, PE, PP).

Vanlige rørmateriale for drikkevann er støpejern (duktilt), Plastrør (PVC, PE) og stålrør.

Kvaliteten på ledningsnettet har variert opp gjennom tidene, blant annet som følge av leggemetode, produksjonsmetode og materialkvalitet.

Norsk Vann rapporter
  • A172 Veiledning for bruk av støpejernsrør
  • A196 Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA transportsystemer 
  • A208 Sikring av kvalitet på ledningsanlegg
  • A220 Kritiske ledninger for vann og avløp – klassifisering og tiltaksvurdering
  • A221 Smart ledningsfornyelse – bruk av NoDig-metoder 
  • A232 Plastrør for vannforsyning og avløp: Hvordan skal vi oppnå minst 100 års levetid?
  • A233 Veiledning for bruk av betongrør og kummer 
Linker til relevante sider
Andre fagressurser